انتخاب مناطق نمونه گردشگری با استفاده از روش AHP نمونه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

    الگوهای نوین توسعه بر مدار توسعه محلی و بهره گیری از تنوع‌های مکانی- فضایی استوار هستند؛ بنابراین، شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مختلف در سطوح خرد فضاهای جغرافیایی در کانون توجه برنامه‌ریزان توسعه قرار دارد. از سویی، با توجه به محدودیت‌های مختلف - اعم از فنی، مالی، زمانی و مانند آن- امکان بهره­گیری و توسعه تمام ظرفیت‌ها در سطوح محلی در مدت زمان کوتاه وجود ندارد؛ بنابراین، استفاده از روش‌های مناسب برای تعیین بهترین مکان از میان تعداد زیادی مکان، با مدد تعدادی از معیارها و شاخص‌ها، ضروری می‌شود. یکی از پتانسیل‌های موجود در سطوح محلی در مناطق روستایی کشور، ظرفیت‌های توسعه فعالیت‌های گردشگری است که از اهمیت خاصی برخوردار است. در این نوشتار، با استفاده از روش AHP (روش تحلیل سلسله مراتبی) پس از تعریف معیارهایی، از میان تعداد هشت منطقه گردشگری در استان کهگیلویه و بویر احمد، سه منطقه به‌عنوان منطقه نمونه گردشگری گزینش شده­اند؛ با توجه به اینکه معیارهای مورد نظر برای مکانیابی از ارزش و اعتبار متفاوتی برخوردارند؛ بنابراین، تحلیل سلسله مراتبی، بهترین روشی است که در آن اهمیت هر کدام از معیارها – که ترکیبی از معیارهای کمی و کیفی است- مد نظر قرار می‌گیرد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مناطق گردشگری چشمه بلقیس، کوهگل و منطقه دریاچه سد کوثر، مناسبترین گزینه‌ها برای انتخاب به‌عنوان مناطق نمونه گردشگری و تهیه طرح جامع گردشگری هستند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Site Selection of Tourism Sample Region Using AHP Method Case Study: kohgilooye va boyerahmad District

چکیده [English]

    The new models of development are on the base of local development and attention to the spatial diversification. So recognition of different potentials in local levels in geographical spaces is in the core of attention. But the planning for all the local levels containing potentials is impossible, because of the financial, technical and other limitations. So using of suitable methods for site-selection via several criteria is necessary. In this research, by means of AHP (Analytic Hierarchical Process) method -after definition of several basic criteria – have been determined three tourism sample sites among the eight sites in kohgilooye va boierahmad. so the AHP method is the best way that considered importance each one of the criteria compared with the other, Because the selected criteria for site-selection have different value. The result of this research shows that cheshme-belgheis, koohgol and kosar dam are the best sites for development and provide the comprehensive study of tourism sample region because most of the mentioned criteria have been existed there.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism sample region
  • AHP (Analytic Hierarchical Process)
  • Criterion
  • Tourism site