واکنش سیستم‌های مخروط افکنه‌ای به تغییرات اقلیمی کواترنری مطالعه موردی: سیستم مخروط افکنه‌ای پرسیان در شمال کوه کیامکی (شمال غرب ایران)

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

  سیستم مخروط افکنه‌ای پرسیان بخشی از شبکه رودخانه‌ای آسیاب خرابه است که بررسی واکنش آن به تغییرات اقلیمی کواترنر، مهمترین هدف این مقاله است. برای این منظور، شناسایی آثار و شواهد اقلیمی در ساختمان مخروط افکنه بر اساس چهار مقوله فازهای انباشتی و کاوشی، روانه‌های خرده سنگی، تغییرات در اندازه مواد به جا گذاشته شده، و تشکیل توفای مخروط افکنه‌ای، از طریق مشاهدات میدانی و بازسازی محیط‌های دیرینه بر مبنای سن نسبی صورت گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق، سیستم مخروط افکنه‌ای پرسیان، علاوه بر برخورداری از خصوصیات منحصر به فرد، مثل برخورداری از لیتولوژی همسان در کل حوضه آبریز، زیادبودن مساحت مخروط افکنه نسبت به حوضه آبریز مربوط، برقراری سیستم چرخه کربن، و آرامش تکتونیکی در کواترنر، در سیر تکاملی خود در کواترنر زیر تأثیر تغییرات اقلیمی این دوره بوده است و آثار آن به اشکال مختلف در بخش‌های مختلف مخروط افکنه دیده می‌شود. تشکیل توفای مخروط افکنه‌ای، تشدید روانه‌های خرده سنگی و تغییرات رسوبات ساختمان مخروط افکنه، از مهمترین آثار این تغییرات است. در این مقاله، سعی شده است تا آثار مرتبط با تغییرات اقلیمی، از قبیل دوره‌های تشکیل توفاها و تناوب آنها با نهشته‌های کنگلومرایی با تقویم این تغییرات در کواترنری مطابقت نسبی داده شود. در پایان، تعامل تنگاتنگ بین اقلیم، مخروط افکنه و نهشته‌های توفایی موجود در منطقه تضمین کننده حیات سیستم مخروط افکنه‌ای پرسیان است. بنابراین، هرگونه برنامه‌ریزی در جهت توسعه منطقه بدون توجه به ابعاد این تعامل بی نتیجه بوده، ممکن است به تخریب اکوسیستم منطقه منجر شود.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of alluvial fan systems to Quaternary climate changes (Case study: Persian alluvial fan system in northern slope of Keyamaki mount in northwest of Iran)

چکیده [English]

    Parsian alluvial fan system is a part of Asyab-Kharabeh fluvial system that Response it to Quaternary climate changes is the main goal of this study. For this aim, climatic proxies and traces in alluvial fan structure were investigated base d o n four categories: aggradation and degradation phases, debris flows, size changes in deposited materials and formation of alluvial fan tufas. Primary information of these investigations were obtained via field studies and reconstruction of palaeo environments based on relative chronology. On the basis of this study, Parsian alluvial fan system in addition to enjoyment of special properties such as having a catchment by the same lithology, excess of alluvial fan area relative to catchment area, establishment of carbon cycle and tectonic tranquility in Quaternary is influenced on it’s evolution in Quternary from climatic changes and their proxies in various forms are seen on the different parts of the alluvial fan. Formation of alluvial fan tufas, intensify of debris flows and sediment variations in alluvial fan structure are the most important effects of climatic changes at Quaternary in study area. In this paper, climatic change proxies such as tufa formation phases and their alternation by conglomerate deposits relatively compared to calendar of these changes in Quqternary. Consequently, life of the Parsian alluvial fan system is guaranteed by existing closely interaction between climate, alluvial fan and tufa deposits in study area. Therefore, every development planning must consider the dimentions of this interaction and otherwise, may result ecosystem destruction.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alluvial fan system
  • Quaternary climate changes
  • Alluvial fan tufa
  • Parsian alluvial fan
  • Northwest of Iran