تحلیل فضایی فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، (از تولد تا کنون)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

    یکی از نیازهای اساسی هر جامعه علمی، ارزیابی عملکرد فعالیت ‌ها ی علمی آن جامعه به طور مستمر، بی طرف و همه جانبه است که نقش بازخورد را در رفع موانع پیشرفت علمی ایفا می‌ کند. «فصلنامه تحقیقات جغرافیایی» به عنوان عضوی فعال و مهم در جامعه علمی کشور، سال ‌ها ست که در تولید و انتقال دانش جغرافیای کشور نقش مؤثری را ایفا می‌ کند. بنابراین، ارزیابی عملکرد آن با دیدی علمی و کلی در رفع خطاهای موجود و تقویت نقاط قوت آن برای دستیابی به اهداف فصلنامه به جهت ارتقای سطح کیفی آن و کسب امتیاز ISI ، مؤثر خواهد بود. این پژوهش با شیوه اسنادی و با استفاده از منابع تحقیق کتابخانه ‌ای انجام پذیرفته است. در پایان نتایج زیر به دست آمد:   -فصلنامه تحقیقات جغرافیایی موفق‌ترین مجله علمی- پژوهشی داخلی است که در آستانه ورود به یکصدمین شماره چاپ خود است و نقش کم نظیری در ارتقای دانش جغرافیای ایران داشته است. به رغم این موفقیت، نتایج ذیل نیز حاصل این مطالعه علمی است.   به طور کلی، در مقاله ‌ها ی چاپ شده در فصلنامه، تعادل چندانی میان گرایش ‌ها ی مختلف دیده ن می‌ شود.   مقاله ‌ها ی چاپ شده در فصلنامه از توزیع جغرافیایی مطلوبی برخوردار نیست. پس در نظر گرفتن یک سری معیارها در توزیع متعادل مکانی مقاله ‌ها مؤثر است.   مقاله ‌ها ی فصلنامه میان کانون ‌ها ی تولید علم جغرافیایی نیز توزیع مطلوبی نداشته است. اشکال اساسی به نگارش نیافتن مقاله در کانون‌های مورد نظر بر می‌ گردد.   سهم مطالعات فراملی در این فصلنامه اندک است.   تحلیل ما از نتایج بالا بر خلاف برخی قضاوت ‌ها بیشتر منشأ بیرونی دارد تا درونی، که در ادامه به شرح آن می‌ پردازیم.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

patial Analysis of the Quarterly Journal of Geographical Research (From the first until now)

چکیده [English]

    The Quarterly Journal of Geographical Research is one of important geographical journal in Iran. So evaluation of this journal work will be influence on improvement of scientific level.   This research have been done with documentary methods.   We concluded that:   - There is not balance between the published articles and research fields of geography.   - published articles are distribution and considering main indicators will be affect on spatial distribution   - Geographical research centers and universities in Iran have not an equal influence in actions of this journal.   - There are a few International researches in this journal.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quarterly Journal in Geographical Research
  • disparities
  • studies’ branches of geography