برنامه ­ ریزی فضایی در توسعه صنعت گردشگری(مطالعه موردی: استان چهار محال و بختیاری، محور بازفت)

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

    لایه بندی فضا، تعیین اوزان عملکردی و مکانیابی علمی کانون‌های گردشگری، برای سرمایه گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی، از جمله رویکردهای ضروری در فرایند نیل به توسعه پایدار و متوازن است. بر این مبنا، در مقاله پیش رو که بخشی از دست آورد یک طرح مطالعاتی بزرگ در منطقه بازفت، از توابع استان چهار محال وبختیاری است، با استعانت از دیدگاه ساختاری- کارکردی و بهره گیری از روش­های اسنادی، پرسشنامه ای و مشاهدات میدانی، در گرد آوری اطلاعات، و نیز به کار گیری مدل استاندارد سازی (Z Score) و نرم افزارهای Arc View GIS) و (SPSS/PC در پردازش، تحلیل، طبقه بندی و ترسیم گرافیکی یافته‌های پژوهش، پس از تعریف و تعیین سطوح یا لایه‌های فضایی همگن، مبادرت به انتخاب کانون‌های گردشگری برتر و تنظیم تعاملات کارکردی بین هر یک و سرانجام، ارائه راهبردهایی اجرایی در توسعه و تجهیز ساختار و سازمان فضایی حاکم بر هر کانون و حوزه فرادست آن شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial planning on Tourism Industry Development(Case Study: Chaharmahal bakhteari Province-Bazoft route)

چکیده [English]

    Some of the necessary approaches to access the sustainable and balanced development process for investment and fulfillment of developmen projects are spatial planning, determining operational scales and locating tourism centers scientifically. In this paper as part of the results of a great research project in Bazoft area of Chaharmahal Bakhteari, over of functional-structural view, with using documentary questionary methods and field observations the needed data has been collected. For analyzing, categorizing and drawing the research findings the standardize model (z) with are view and spss /PC soft war's were used. After explaining and determining homogeneous spatial layers, have been selected better tourism centers and regulated functional interactions among each of tourism centers. Ultimately applicable guidelines to develop and equip the spatial structure and organization which governs each center and it's beyond scope have been presented. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • geographical space
  • Spatial System
  • Spatial Structure
  • spatial planning
  • Tourism