ارتباط الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال با تیپ‌های هوای منطقه اقلیمی کوهستانی ایران

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

    هدف این مقاله، شناسایی رابطه الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال با تیپ‌های هوای (گرمترین، سردترین و بارش­دارترین) 16 ایستگاه همدید منطقه اقلیمی کوهستانی ایران است. منطقه اقلیمی کوهستانی ایران، با مساحت تقریبی670000 کیلومتر مربع در حدود 41 درصد از مساحت ایران را در بر گرفته است. در این مقاله، با استفاده از نرم افزار مت‌لب، رابطه الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال با تیپ‌های هوا، بررسی شده است. الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال، از طبقه‌بندی الگوهای گردشی، زیج اِسفَزاری تهیه شده، اخذ گردید. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که الگوهای گردشی شماره 14، 17، 13و 15 بیشترین ارتباط را با تیپ‌های هوای گرم منطقه کوهستانی و از طرف دیگر، الگوهای گردشی شماره 2، 16و 1 بیشترین ارتباط را با تیپ‌های هوای سرد و تیپ‌های بارش­دار منطقه کوهستانی دارند. این یافته، نقش مهمی در پیش‌بینی دوره‌های گرمایی، بروز سرماها و پیش‌بینی بارش‌های منطقه کوهستانی ایران ایفا می‌کند. به‌طور کلی، تیپ‌های هوای منطقه کوهستانی ایران با بیش از یک الگوی گردشی در ارتباط هستند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between geopotential height 500hpa circulation patterns with weather types of mountainous region of Iran

چکیده [English]

    This paper attempts to investigate the relationship between 500hpa circulation patterns and weather types (coldest, warmest and raining) over 16 synoptic stations of mountainous region of Iran. The mountainous region of Iran covers about 670000 square kilometer (41 percent) of Iran. In this paper have been investigated the relationship between circulation patterns in 500hpa level with weather types of the mountainous region of Iran using Matlab software. Therefore have been used Asfazari catalogue classification of circulation patterns. Research indicated that circulation patterns No. 14, 17, 13 and 15 have the strongest relationship with warm weather types and circulation patterns No. 2, 16 and 1 have the strongest relationship with cold and raining weather types over mountainous region of Iran. These research findings have main role to predict warm periods and estimate cold and raining periods in mountainous regions. In general weather types of mountainous region of Iran are related with more than one circulation pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Circulation pattern
  • 500hpa Geopotential height
  • Mountainous climatic region of Iran