مورفومتری و ارزیابی شاخص‌های ژئومورفیک برای تعیین میزان فعالیت نو زمین ساخت در حوضه آبریز چله (زاگرس شمال غربی)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

    حوضه آبریز چله در رشته کوه زاگرس و در محدوده مرز بین استان‌های کرمانشاه و ایلام واقع شده است. به نظر می‌رسد جوان بودن لندفرم‌های ژئومورفولوژیک منطقه، نتیجه تشدید فعالیت‌های نئوتکتونیکی در کواترنری باشد. هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان تاثیر گذاری حرکات مورفوتکتونیکی جوان در تحول لندفرم‌های حوضه تحت بررسی و مقایسه نتایج به‌دست آمده با شاخص‌های تجربی و شواهد ژئومورفولوژیک (پرتگاه‌های گسلی جوان، سطوح مثلثی شکل، عدم کوهپایه، تپه‌های مسدود کننده، مخروط افکنه‌های بریده شده و جابه جا شده و عدم تقارن رودخانه چله) و نیز داده‌های GPS سال‌های (2006، 2007و2008) ایستگاه ایلام است. در این پژوهش، از داده‌های GPS ، بازدید‌های متعدد میدانی لندفرم‌ها، شاخص‌های ژئومورفیک Fmf ، Smf) ، Af ، T ، ( SL ، نقشه‌های توپوگرافی، زمین شناسی و عکس‌های هوایی منطقه و نرم افزار ArcGIS 9.3 به عنوان ابزار تحقیق برای تجزیه و تحلیل مورفوتکتونیک منطقه استفاده شده است. نتایج، بالاآمدگی و حرکات راستالغز راست بَر را در زاگرس شمال غربی در محدوده حوضه مورد مطالعه تأیید می‌نماید. شاخص‌های تجربی به‌کار رفته و نیز شواهد لندفرم‌های جوان دگر شکل شده، به طور روشن، وجود حرکات نوزمین ساختی فعال به صورت بالاآمدگی و حرکات راستالغز راست بر و عملکرد مشترک این حرکات را اثبات می‌نماید.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphometry and assessment of geomorphic Indices to determine neotectonic activities in Chele Basin ( Northwest Zagros )

چکیده [English]

    Chele basin is located in Zagros Mountains and the border between Kermanshah and Ilam. Seems young geomorphological landforms in the region, are as a result of Quaternary neotectonic activities . The purpose of this study is assessment of young morphotectonic movements influence on landform evolution in the Chele basin ، and comparing the result with the tentative indices and geomorphic evidences (young scarps ، triangular facet ، lack of hill slopes ، impact hills and borders ، braided alluvial fans and the Chele river asymmetry) ، and also Ilam province station’s GPS data for 2006 ، 2007 and 2008. In this research, have been used GPS data, field observations, geomorphic indices (SL ، AF ، Fmf ، Smf) topographic and geologic maps ، aerial photographs and ArcGIS software to analysis morphotectonic of region. The results approved the neotectonic movements and right ward uplift in northwest Zagros. The used Tentative indices used and also evidences of transfigurated young landforms, indicated active neotectonic movements and right ward uplifts and strikes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neotectonic
  • Neotectonic ، Geomorphic indices
  • Geomorphic indices
  • GPS data ، Geomorphologic evidences ، Northwest Zagros ، Chele Basin
  • GPS data
  • Geomorphologic evidences
  • Northwest Zagros
  • Chele Basin