تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری یزد

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

  هدف از این مقاله «بررسی ارتباط پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر یزد» است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی " است. برابر تقسیمات کالبدی مسکن و شهرسازی، شهر یزد دارای یازده ناحیه شهری است که حدود 415 13 هکتار مساحت و 447259 نفرجمعیت دارد. توزیع فضایی جمعیت درنواحی شهر یزد نسبتاً متعادل بوده و بالاترین میزان تراکم در مرکز شهر و محلات مجاور و پایین ترین‌ تراکم در حومه‌ها و پیرامون شهر بوده است. برابر بررسی‌های صورت گرفته براساس مدل تاپسیس و با استفاده از 15 شاخص خدمات عمومی شهری، ناحیه شاهدیه که پایین‌ترین تراکم جمعیت را داراست، از لحاظ توزیع خدمات در سطح بالایی قرار دارد و ناحیه سه از منطقه سه به عنوان نامتعادل‌ترین ناحیه از لحاظ توزیع خدمات شناخته شده است. ارتباط پراکنش جمعیت وتوزیع خدمات بر اساس روش اسپرمن (073/0) بسیار ضعیف بوده است که در بعضی از نواحی نیز تفاوت‌های چشمگیری بین توزیع جمعیت و خدمات دیده می‌شود که نشان‌دهنده عدم سازگاری بین دو متغیر مورد بررسی است. بنابراین، برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی یازده‌گانه شهری یزد برای نیل به پایداری ضروری به نظر می‌رسد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of of Population Distribution and Services Dispersion in Urban Areas of Yazd city

چکیده [English]

  The purpose of this study is investigation of relationship between population dispersion and distribution of services in urban area of yazd city. Descriptive-analytic methodology was used in this study according to physical devising Housing and urbanization organization. Yazd city is comprised of 11urban areas, with areas of 13415 (ha) and 447259 population Spatial distribution of population in urban areas of yazd city is almost normal. The highest density is in the centre of the city and around and the lowest density is in the suburban and surrounding of the city. According of investigated data based on TOPSIS method using 15 indices of Urban Public Service, shahedieh area which has the lowest density of Population enjoys high rate of service distribution and area from region 3 is the most imbalanced area in terms of population dispersion and distribution of services Relationship. between population dispersion and services distribution Spearman method (0/073) was weak based on. In some areas there are clear differences between population and services which shows in Compatibility between these two variables. Thus establishing logical and coordinate relationship between population dispersion and services distribution in urban areas of Yazd city is necessary for reaching sustainable development.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population Dispersion
  • Service Distribution
  • Spatial justice
  • Urban areas
  • Yazd city