مقایسه تطبیقی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن شهر بابل با نقاط شهری کشور با تاکید بر شهر سالم

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

    مقوله مسکن، امروزه نه تنها به عنوان یک سرپناه، بلکه به عنوان هویت، امنیت و منبع سرمایه در بین ساکنان یک شهر مطرح است. این مقوله که نقش تعیین کننده ای در شکل گیری شهرها داشته، از لحاظ شاخص‌های اجتماعی دچار مشکلات عدیده ای، همچون کوچکتر شدن مساحت زیربنا، کمبود اتاق در واحد مسکونی، کمبود سرانه فضای فرد در خانه یا واحد مسکونی(کمتر از 8 متر مربع)، بد مسکنی، بی مسکنی و غیره شده است.از طرف دیگر،شایان ذکر است که سالم بودن مسکن از ابعاد مختلف نقش مهمی در آسایش روحی و روانی ساکنان دارد. بنابراین، شناخت شاخص‌های مسکن سالم و تلاش در جهت تحقق سکونتگاه مطلوب، امر مهم در بحث شهر سالم و توسعه پایدار شهری است. این پژوهش از نوع " کاربردی- توسعه ای " و روش تحقیق آن " توصیفی- تحلیلی " است و در پاسخ به این پرسش که وضع کنونی مسکن در شهر بابل در مقایسه با نقاط شهری کشور و شرایط مطلوب شهر سالم چگونه است؟ و با هدف دست یافتن به ضوابط عملی شهر سالم در احداث واحد مسکونی، اقدام به بررسی وضع کمی و کیفی مسکن در شهر مورد مطالعه و نقاط شهری کشور در طی سال‌های 85-65 پرداخته است. نتایج مقایسه‌ای شهر بابل با نقاط شهری کشور، حاکی از آن است که این شاخص‌ها در طی این مدت روند رو به بهبودی داشته و وضعیت این شاخص در شهر بابل، بهتر از نقاط شهری کشور بوده است. نتایج امر در مقام مقایسه با شرایط مطلوب شهر سالم، حاکی از آن است که شرایط بخش مسکن شهری در کشور ما، اگر چه در اندازه‌هایی فراتر از بسیاری از جوامع است، اما در بسیاری از ابعاد نسبت به شرایط مطلوب شهر سالم از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار نیست.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative comparison of the quantitative and qualitative indices of babol city domicile problem with all cities of the country emphasizing on healthful city

چکیده [English]

    Today, domicile is not only considered as the shelter but also is the security and capital resource among the inhabitants of a city. This problem which has an important role in cites formation caused many problems in view point of social indices. For example , the substructure area becomes smaller , room shortage in a residential building, per capita shortage of a person area in a house or residential building ( less than 8 meters) bad habitation , homeless and etc. healthful domicile has an important role in different dimensions on spiritual and mental ease of inhabitants. So, understanding healthful domicile index and try in preparing suitable place of residence is an important matter in healthful city discussion and civic permanent development. This research is a kind of practical and developmental research and its methodology is descriptive and analytical. How is the current situation of domicile in babol in comparison with all cities of the country and suitable situation of healthful city? In answering to this question and with the aim of achieving to practical regulation of healthful city in establishment of the place of residence, have been surveyed the quantitative and qualitative situations of domicile in studied city and other cities of the country during 1365 to 1385. Comparative results of babol with other cities shows the important role of these indices. The situation of this index in babol was better than other cities. And also, in comparison with suitable situations of a healthful city shows that although , in our country , civic domicile situations are more than other countries but in many dimensions, hasn’t nearly suitable situation in comparison with suitable situation of healthful city. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative comparison
  • healthful city
  • domicile
  • babol city