بررسی مسایل اساسی کانون‌های اسکان عشایر و ارائه راهکار‌های علمی و کاربردی (نمونه‌‌های مورد مطالعه: بکان، گل افشان و قراب)

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

     کانون‌های اسکان عشایر، یکی از راهکار‌های توسعه برای جامعه عشایر داوطلب اسکان هستند. این کانون‌ها به دلیل انتظاراتی که در خصوص تأمین مسکن، محل تولید،اشتغال،دستیابی به در آمد مناسب و برخوردار از برخی از شاخص‌های رفاهی ازآنها می‌شود، از اهمیت خاصی برخورد دارند. در پانزده سال اخیر سرمایه گذاری‌های کلانی برای شکل گیری کانون‌ها در کشور انجام گرفته است، کانون‌ها دارای مسایل و مشکلات گوناگونی هستند.در این مقاله، اساسی‌ترین مسایل کانون‌ها بررسی شده است. به همین منظور از میان آنها، سه کانون که مربوط به بزرگترین ایلات کشور(بختیاری و قشقایی) و جزو اولین کانون‌های شکل گرفته در مهمترین فضاهای ایلی کشورهستند،انتخاب شدند. روش تحقیق این پژوهش،ترکیبی از روش‌های میدانی، اسنادی و تحلیلی است. بر اساس نتایج این بررسی، مهمترین مسایل کانون‌های اسکان عشایر عبارت است از: ضرورت حمایت از بنیان‌های تولید، اطمینان از داشتن در آمد مناسب، حمایت جدی برای برخورداری از خدمات آموزشی- بهداشتی- ترویجی، توجه به خدمات زیر بنایی در کانون‌ها،از جمله فضاهای کالبدی و معابر، ضرورت حمایت مالی برا ی تکمیل واحدهای مسکونی نیمه تمام، تکمیل زیجیره تولید و داشتن متولی خاص برا ی پیگیری امور.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of main problem of tribes settlement focuses and presentation of scientific applied approaches

چکیده [English]

  Tribes settlement focuses is as a development approach for tribes society. in this paper have been considered the main problems of tribes focuses. Three focuses of biggest tribes involving Bakhtiary and ghashghai were selected. The methodology of this paper is complex containing field study and analytical methods. According to the results, the main problems of tribes settlement are: support of productions, stuffiest income, support of educational – hygienic services, Concentrating to the infrastructures services such as, space frame and passage of the centers Necessity of finantialy support to complete residential units at all three centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tribes development focuses
  • Sustainable Development