بررسی توانمندی مدل اقلیمی RegCM3 [1] در مدل‌سازی بارش‌ و دمای استان خراسان، مطالعه موردی: زمستان‌های دوره 1991 تا 2000

نویسندگان

پژوهشکده اقلیم شناسی

چکیده

   در این مقاله، با استفاده از چهار طرحواره شکل‌گیری ابر، شامل گرل FC ، گرل AS ، امانوئل و کو، نسخه دارای قابلیت آشیانه سازی [2] مدل اقلیمی RegCM3 ارزیابی گردید و توانمندی آن در شبیه سازی بارش و دمای فصلی و ماهانه خراسان تجزیه و تحلیل شد. بدین منظور 40 آزمایش کنترلی با استفاده از داده ‌ها ی آنالیز مجدد NNRP1 برای فصول زمستان سال‌ها ی 2000-1991 بر روی استان خراسان طراحی شد. خطای هر کدام از مدل‌سازی ‌ها از طریق مقایسه با داده ‌ها ی بارش CMAP ، دمای NCEP و داده ‌ها ی دیدبانی شده به‌دست آمد. به منظور برآورد توانمندی مدل، اریبی و خطای مطلق میانگین داده ‌ها به صورت ماهانه و فصلی محاسبه شدند. نتایج نشان می دهند که در بین چهار طرحواره مورد بررسی، اریبی ماهانه و فصلی طرحواره‌های گرل FC و گرل AS ، به ترتیب با مقادیر 1/2 و 1- میلی‌متر در مقایسه با بارش دیدبانی شده، از سایرین کمتر است. در بخش مدل‌سازی دما، با مقایسه داده‌های مدل شده و دیدبانی، ملاحظه می‌شود که طرحواره امانوئل، به ترتیب با مقادیر 8/0- و 7/0 درجه سانتیگراد کمترین اریبی ماهانه و فصلی را نسبت به سایر طرحواره‌ها دارد؛ ضمن اینکه بیشترین اریبی مربوط به طرحواره‌های گرل است. نتایج این مطالعات می تواند در طراحی مدل اقلیمی برای پیش بینی فصلی کشورمان استفاده شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of RegCM3Capability of the of Modeling Precipitation & Temperature over Khorasan Province, Case Study: Winters of 1991-2000

چکیده [English]

    In this study, ability and skill of the nesting version of the RegCM3 Regional Climate Model in simulation of monthly and seasonal amount of precipitation and temperature using four different cumulus parameterization of Grell-AS, Grell-FC, Emanuel and Kuo have been studied over khorasan area including three provinces of North Khorasan, Khorasan Razavi and South Khorasan. In this regards, 40 control runs using NNRP1 reanalysis data have been done for winter seasons of 1991-2000 over the area under study. Errors of the modeled data computed by comparing with CMAP precipitation data, NCEP temperature data and observed data of 15 synoptic weathers stations that located inside the study area. Bias and mean absolute errors were calculated monthly and seasonally. Results show that among four parameterizations methods used in this research, monthly and seasonal bias of the Grell-FC and Grell-AS with amount of +2.1 and -1mm is lower than other parameterizations scheme. Smallest bias of monthly and seasonal temperature have been found in Emanuel parameterization by amount of -0.8˚C and +0.7˚C, respectively. Results of this research can be used in development of regional climate models for issuing seasonal forecast over Northeast of Iran.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • RegCM3
  • regional climate modeling
  • cloud parameterizations
  • calibration
  • Khorasan
  • winter