ارزیابی تغییرات زمانی وقوع زلزله‌های ایران و آذربایجان در ارتباط با فعالیت‌های خورشیدی

نویسندگان

چکیده

تاثیر فعالیت‌های خورشیدی در وقوع زلزله‌ها، یکی از مهمترین موضوع‌های است که در سال‌های اخیر برای پیش بینی درازمدت زلزله‌ها مد نظر دانشمندان قرار گرفته است.در این پژوهش، چگونگی رفتار زمانی وقوع زلزله‌های ایران و آذربایجان و همچنین، میزان ارتباط و همبستگی آنها با تغییرات زمانی فعالیت‌های خورشیدی با استفاده از داده‌های میانگین سالانه زلزله‌های بزرگ با مقیاس بیش از 3 الی 4 ریشتر و داده‌های لکه‌های خورشیدی بررسی شد. ابتدا به منظور شناسایی الگوی رفتار زمانی وقوع زلزله‌های ایران و آذربایجان، چرخه‌های زمانی غالب در وقوع آنها با استفاده از روش آنالیز موجک و خطوط همبستگی محاسبه و مشخص گردید. سپس، با بهره گیری از انواع روشهای آنالیز طیفی و همچنین، محاسبات آماری (همبستگی) میزان ارتباط و همبستگی بین چرخه‌های غالب موجود در رفتار زلزله‌ها ی منطقه و چرخه فعالیت‌های خورشیدی بررسی گردید. بر اساس این تحلیل‌ها، مشخص گردید که دوره‌های غالب وقوع زلزله‌های ایران و آذربایجان حوالی چرخه‌های زمانی 4، 6، 8 و 9 الی 15 ساله ارتباط و همبستگی بسیار نزدیکی با چرخه‌های زمانی اصلی و فرعی لکه‌های خورشیدی دارند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که ظهور چرخه‌های اصلی (11-22 ساله) و چرخه‌های فرعی (3-4، 6، 8، 11-14 ساله) در زمان وقوع زلزله‌های ایران و آذربایجان، احتمالا با تاثیر فعالیت لکه‌های خورشیدی در ارتباط‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New approach on Earthquake Prediction Emphasizing the Solar Activity Case Study: Azerbaijan Earthquakes

چکیده [English]

  Abstract Geographical placement of Iran especially Azerbaijan area in highly strips and Alpine-Himalayan seismic, causes the earthquakes and their damages as inevitable facts in our country. For this reason, recognition of parameters affecting occurrence of earthquakes and development of new and suitable methods for prediction is necessary in Azerbaijan region. Analyzing the complex spatio-temporal behavior of earthquakes and their relationship to the solar activities is one of the new and modern methods to long-term prediction of earthquakes. In this study, Wavelet and Fourier Transform Analysis were applied for the sequences of sunspots and earthquake activity in Azerbaijan region. The used data ware the Azerbaijan earthquakes of M>3 and sunspots number for the period of 1951-2007. The results indicated the presence of the main period (11-year cycle) and sub-periodicities such as (3, 5and 8 years' cycles) of the sunspots into the time of the earthquakes of the Azerbaijan region. Also, from the Azerbaijan earthquakes data (selected stations) a main periods ranged between 9.3, 6.2 and 3.2 years and sub-periodicities ranged between 3, 4, 6 and 13 years are revealed, which may be linked to a main and sub-periodicities of solar activity cycle. Analysis, results and discussion concluded that: solar activity plays a significant role in the triggering of earthquakes. Therefore, solar activities are a suitable indicator for long-term earthquake prediction both in the world and Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sunspot Activities
  • Earthquake prediction
  • Wavelet and Fourier Analysis
  • Azerbaijan region