بررسی وضعیت مسکن گروه‌های درآمدی و برآورد مسکن گروه‌های کم درآمد(نمونه موردی استان هرمزگان)

نویسندگان

چکیده

مسکن کوچکترین عنصر سکونتگاه‌ها، مهمترین کاربری شهری و یکی ازشاخص‌های عمده ارزیابی توسعه یک کشور است. هدف این مقاله، بررسی وضعیت گروه‌های درآمدی و برآورد مسکن گروه‌های کم درآمد، با استفاده ازتکنیک‌های آماری مورد استفاده در برنامه‌ریزی مسکن بوده. متدولوژی آن بنیادی-کاربردی است.این مقاله سعی دارد با بررسی وضعیت گروه‌های درآمدی و شاخص‌های تامین مسکن مانند متوسط سطح زیر بنا متوسط در آمد و... دردهک‌های موجود به تخمین نیاز مسکونی و برآورد توان مالی گروه‌های کم درآمد استان هرمزگان بپردازد و نتایج حاصل را برای برنامه‌ریزی دقیق تر مسکن در استان هرمزگان به کار برد.طبق یافته‌های تحقیق وضعیت مسکن در گروه‌های کم درآمد ازسال 75 به بعد در حال بدتر شدن است و عدم توانایی تامین مسکن مناسب از دهک‌های ا، 2و3 به سمت دهک‌های 4و5 نیز کشیده شده است. همچنین نرخ اجاره نشینی نشان می‌دهد که سرمایه گذاری‌های بخش‌های مختلف به سمت دهک‌های درآمدی بالاست و این نیاز به برنامه‌ریزی دقیق برای این استان برای دهک‌های پایینی را ضروری می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the housing status of income group and estimating housing of low- income group (Case study: Hormozgan province)

چکیده [English]

 Housing as the smallest element of the habitats is one of the most important urban usage and one of the major development indices of a country. The purpose of this paper is investigation of housing situation of income groups and estimation of low income groups housing using statistical techniques in housing programming. This paper attempts to investigate the housing situation of income group and financial power of income groups using housing indices such as average area of building, average income indices to use the obtained results for more precise programming in hormozgan province. Research findings indicated that housing situation in low income groups has become worse since the year 1375(1995) and this unsuitable housing status drawn from 1, 2, 3 deciles toward 4, 5 deciles. Also the rate of tenancy indicated that the investment of different sectors are toward high income deciles so precise programming for province in low deciles is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informal Housing
  • housing programming
  • income deciles
  • relative and absolute poverty
  • income
  • group housing
  • pyramid province Lowe