چالش‌های عمده توسعه روستایی (مطالعه موردی استان کردستان)

نویسنده

چکیده

فرایند توسعه در کشورهای درحال توسعه، این امر را معلوم ساخته که توسعه روستایی ضرورتی بنیادین برای توسعه ملی است و می‌باید در اولویت برنامه­های توسعه‌ای قرار گیرد. روستاهای استان کردستان از نظر توسعه در محیطی ناپایدار و از نظر جغرافیایی در سکونتگاه­هایی تقریباً کوچک و پراکنده زندگی می­کنند. حدود 51/40 درصد جمعیت استان در روستاها زندگی می­کنند و بیش از 68 درصد جمعیت روستایی در نقاطی کمتر از 300 نفر؛ یعنی کمتر از حد میانگین جمعیت روستایی کشور زندگی می­کنند. استان کردستان یکی از استان‌های توسعه نیافته کشور است و به ­نظر می­رسد که توسعه روستایی در این استان با چالش­هایی جدی روبه‌روست. برای شناخت بهتر از وضعیت موجود دیدگاه‌های کارشناسی41 نفر از صاحبنظران توسعه در استان، دیدگاه­های آنها را در پنج بخش اقتصادی،مدیریتی و برنامه ریزی، اجتماعی، اکولوژیک، فیزیکی وکالبدی و براساس آنالیز عاملی مورد سنجش قرار داده‌ایم و بر همین اساس نتایج عمده چالش توسعه استان در دو بعد طبیعی و انسانی به ترتیب اولویت عبارتند از: اقتصادی،80/.درصد، کالبدی- فیزیکی80/0 درصد، محیطی واکولوژیک 74/0درصد، مدیریت برنامه ریزی70/0 درصد، اجتماعی69/0 درصد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Main Challenges in rural development over Iran (Case study Kurdistan province)

چکیده [English]

  Process of development in developed countries shows that rural development is a basic requirement for national development and it should be considered at first priorities in development programs. Rural population in Kurdistan, live in an unstable environment and geographically, villages are extremely diverse and about 40.51 percent of population live in villages more than68 percent of population have less than 300 persons, Rural are in second priorities of development and yet they are not consider in national development, so rural development is not considered very well. Kurdistan is undeveloped province in Iran which has severe problems. Article has been collected the experts opinions in five categories economic, management, social, ecology and physical. Results of preference showed that involving priority of economic is 80percent,physical 80 percent, priority of management is 70 percent Social is 69 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • rural
  • Kurdistan
  • Challenges