تاثیر گذاری عوامل هیدرو ژئومورفیک در تغییرات زمانی و مکانی بخش میانی رودخانه اترک

نویسندگان

چکیده

رودخانه‌ها از مهمترین عوامل مؤثر در فرایندهای ژئومورفولوژیک زمین و چرخه فرسایش بوده‌اند و تاکنون مطالعات گسترده‌ای بر روی تغییرات مورفولوژیک رودخانه‌ها و عوامل موثر بر آنها صورت گرفته است. در این پژوهش، هدف شناخت عوامل ژئومورفولوژیک مؤثر بر تغییرات بستر بخش میانی رودخانه اترک و بررسی دامنه این تغییرات است. این محدوده در حدفاصل روستای قازان قایه تا چات در استان گلستان به طول تقریبی 150 کیلومتر قرار گرفته است. تکنیک اصلی کار، مقایسه زمانی و مکانی تغییرات بستر این رودخانه است. ابزار‌های اصلی تحقیق را عکس‌های هوایی سال 1346، تصاویر ماهواره‌ای اسپات سال 1380 و آیکونوس سال 1381 و نیز نقشه‌های مختلف تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، کنترل این تغییرات از طریق کار میدانی تفصیلی و ثبت موقعیت‌ها و دامنه تغییرات با دستگاه GPS و تطبیق آنها با نقشه‌ها و تصاویر زمین مرجع شده در نرم افزار Arc GIS و سایر تحلیل‌های کمی با استفاده از روابط ریاضی است. نتایج حاصل از استخراج و مقایسه آماری پارامترهای هندسی این بخش از رودخانه نظیر، طول موج، ضریب سینوسی، نسبت عرض به عمق و ... در دوره زمانی 35 ساله نشان می‌دهد که ضریب سینوسی رودخانه از5/1 به 3/1 کاهش یافته و طول موج و شعاع دایره‌های مماس بر پیچان رودها نیز افزایش یافته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات هیدرولوژیک، دانه بندی مواد بستر و دیواره‌ها، تغییرات کاربری اراضی و الگوی کشت بخصوص گسترش کشت برنج در سیلاب دشت رودخانه، مهمترین عوامل تغییر دهنده پلان مساحتی و مورفولوژی بازه مطالعاتی در طی سال‌های اخیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydro geomorphic factors influence periodic changes in Atrak River middle section

چکیده [English]

River of the most important factors in the cycle of erosion and geomorphologic process and present their studies on the wide are. In this research , the purpose of understanding factors that influence changes geomorphologic middle part of the river bed and Atrak River review these changes has been the domain. This area is located between the villages of Ghazan Ghaye to Chat in Golestan province approximate length 150 km. Research technique is compared to the river bed changes periodic. Main research tools was aerial photos of 1935, images of Spot and Ikonos Satellites years 2001 and 2000 and has set up different maps. Furthermore, the control of these changes through detailed field work and position and domain registration changes and adapts their GPS devise with geo reference maps and images in Arc GIS other software’s quantitative analyses using mathematical formula. Results and the compare the statistical parameters extracted from this section of the river such as geometry, wavelength, wave factor, the dept and width of river bed. The 35 –year period indicates that the coefficient of sinusoidal river 1.5 to 1.3 and decreasing wavelength and radius of the tangent meanders also increased. Reviews also indicate that hydrological changes, aggregation material bed and coasts, land use changes and development pattern of cultivation, especially rice cultivation in river flood plains most important factors transformer range plan area and morphology studies during recent years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atrak River
  • Geomorphology
  • River Erosion
  • River bed changes