بررسی آسیب پذیری بافت‌‌های شهری در برابر زلزله (مورد مطالعه: منطقه 11 شهرداری تهران)

نویسندگان

چکیده

مخاطرات طبیعی یکی از مهمترین عوامل انهدامی سکونتگاه‌های انسانی شناخته شده‌اند. بررسی آثار سوانح طبیعی بر سکونتگاه‌های انسانی، بویژه شهرها از جمله مسائل مهم مورد توجه برنامه ریزان شهری است. کشور ایران به علت موقعیت جغرافیایی خود (قرارگیری بر روی کمربند زلزله جهان (به طور مکرر با وقوع سوانح طبیعی، بخصوص زلزله مواجه بوده است؛ زلزله‌هایی که با توجه به شدت آنها هرچند سال یک بار ویرانی‌های انسانی، مالی و فیزیکی به بار آورده است. در این تحقیق سعی شده است آسیب پذیری ناشی از وقوع زلزله در بافت شهری منطقه 11 شهرداری تهران بررسی شود. روش تحقیق مبتنی بر مدل ساده شده AHP است. با استفاده از روش مذکور مشخص شد که بافت شهری منطقه 11 شهرداری تهران بدلیل بالا بودن نسبت واحدهای مسکونی کم دوام به کل واحدهای مسکونی، نسبت واحدهای مسکونی بالای 30 سال به کل واحدهای مسکونی، نسبت مساحت قطعات مسکونی زیر 100 متر به کل قطعات مسکونی، طول معابر کمتر از 4 متر نسبت به سطح محله، تراکم جمعیتی و تراکم واحد مسکونی بالا، آسیب پذیر است و این آسیب پذیری در جنوب منطقه به بالا ترین حد خود می رسد؛ به طوری که بالاترین میزان آسیب پذیری به ترتیب مربوط به محلات 19و 18 و15 و12 و 16 و 13و 17و 11و 8 است. پس از مشخص شدن آسیب پذیری منطقه، در پایان این تحقیق نتیجه ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation About Urban Textures Vulnerability Against Earthquake (Case Study: Reagion 11 Municipality Of Tehran)

چکیده [English]

  Natural disasters are known as one the most important factors in demolition human settlement. So study of impacts of natural disasters one human settlements specially cities are an important for urban planners Iran had been faced with natural disasters specific earth quake because of its geographical position (its located on world earth quake belt). Some earth quakes cause many human, financial and physical destruction every years in regard to their gravity. In this research tried to study vulnerability due to earth quake in urban texture of zone 11 Tehran municipality. Research methodology is based on AHP simple model. with using of this method reveals that urban texture of studied area is vulnerable because of ratio of memnetary residential units , ratio of residential lots area under 100 meters to total lots , ratio lenghth of pathways under to section area , high population and residential density , and this vulnerability is in section of 19, 18, 15, 12, 16, 13, 17, 11 and 8. after revitalization of zone vulnerability finally, concluded a few results an presented needed proposals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnariability
  • Urban texture
  • Natural disaster
  • Earth quake
  • Zon of 11 in Tehran municipality