نقش رژیم بادی در میزان دبی و جهت انتقال رسوبات تپه‌های ماسه‌ای

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل آماری باد، نقش رژیم بادی در میزان دبی و جهت انتقال رسوبات در منطقه مورد مطالعه است. بنابراین، داده‌های باد سنجی ایستگاه سبزوار طی یک دوره آماری 10 ساله (2005- 1996)، با استفاده از گلماسه تجزیه و تحلیل شد. مقدار پتانسیل حمل ماسه در منطقه سبزوار حدود 9/160 واحد و جهت نهایی حمل ماسه جنوب غربی و دبی حمل ماسه براساس معادله لتو– لتو(1978) برابر 335/22 Ton/m. year است، با توجه به این مقادیر و طبقه بندی فرای برگرودین (1979) منطقه مورد مطالعه از نظر قدرت فرسایشی باد در کلاس کم قرار می­گیرد. مقدار شاخص همگنی(RDP/DP) برای این منطقه 4/0 است که موجب تشکیل تپه‌های بارخانی می‌شود و بیانگر بادهای قدرتمند و دو جهتی با زاویه منفرجه است. گلبادهای فصلی منطقه نشان می‌دهد که در تمام فصول سال، عمده بادهای غالب منطقه از شرق و شمال شرقی می‌وزد و بادهای جنوب شرقی در رتبه سوم قرار دارد. گل طوفان­های سالانه منطقه نشان می‌دهد که درصد بادهایی با سرعت بیش از سرعت آستانه فرسایش 5/12 درصد است که از جهات شرق، شمال شرقی و جنوب شرقی می‌وزد و عمده آنها در فصول تابستان و بهار می‌وزند و جهت وزش آنها یکطرفه است، اما در پاییز و زمستان چند جهته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Wind Regime on Value and Direction of Sand Dunes Sediments Transferring (Case Study: Sabzevar)

چکیده [English]

The main objective of this study is evaluation and wind statistic analysis, investigation of wind regime role on discharge flow and direction of sediments transferring in the case study. Thus, Sabzevar station anemometer data duration 10 years statistic period (1996-2005) analyzed. Sand drift potential amount of study area is 160.9 v.u and result drift direction is west as well as sand flux is 22.335 m3/m. year by Lettau-Lettau equation. In view of wind erosion power, the study area classified to low class due to Fryberger & Dyne (1979) classification. Dominance of powerful and bidirectional winds that is indicated by unidirectional index value is 0.4 for this region that causes to transverse dunes (barkhanoid) and is an explanatory of powerful wind and bi-directional with obtuse angle. The area seasonal wind roses show that in whole of year seasons. the chief of predominated winds blow from east and northeast and southeast winds are in third rank the area yearly storm roses show that the percentage of winds with swifter than threshold velocity (upper than 6 m/s) are 12.5% that blow from east, northeast, southeast that most if these winds blow in spring and summer seasons and their direction are one-way but in autumn and winter are multidirectional.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wind regime
  • Sand dune
  • Sand drift potential
  • Resultant drift potential
  • Sabzevar