تحلیل دبی رودخانه کارون با تبدیل باکس- کاکس و سری‌های زمانی

نویسندگان

چکیده

 بررسی بیلان آب و توزیع زمانی متغیرهای هیدرولوژی و عناصر اقلیمی مؤثر بر آن، از جمله زمینه‌های تحقیقاتی هیدرولوژیست‌هاست.به منظور تحلیل متغیر‌های ذکر شده تکنیک‌هایی مانند سری‌های زمانی، تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای استفاده می‌شود. رودخانه کارون به ویژه در بخش کوهستانی آن طی سال‌های اخیر با سیلاب‌های بزرگ، خسارات هنگفت اقتصادی و محیطی همراه بوده که جهت ارایه تحلیلی مناسب از چگونگی روند نغییرات آن، فرایندهای هیدرو لوژیک آن بررسی شده است. در این تحقیق، تلاش شده با استفاده از تبدیل باکس –کاکس، روش سری‌های زمانی و به کمک شاخص‌های BIC AIC, مدل مناسب برآورد و روند داده‌ها در آینده مشخص شود. بر این اساس، مدل‌های )ARMA4و1) در مورد ایستگاه شالو، *(3، 0، 3)* (2، 1، 1)ARIMA ایستگاه ارمند، 3*(0، 0، 3)*(0، 1، )ARIMA ایستگاه بارز و4*(1، 1، 3)*(0، 0، )ARIMA در ایستگاه مرغک برای برآورد و تعیین روند مناسب تشخیص داده شد. سپس دوره آماری 79-1383 به عنوان شاهد و به منظور واسنجی دقت مدل انتخاب و داده‌های ثبت شده(شاهد) و برآوردی مدل مقایسه شدند که با وجود همبستگی مثبت بین مقادیر ثبت شده و برآوردی، سیر صعودی در دبی رودخانه کارون تایید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time analysis of hydrologic trends of the Karoon river with Box-Cox convert and time series

چکیده [English]

Hydrologists have always tried to classify atmospheric and hydrologic events in order to simplify the hydrologic convolutions and the observations or to save the time and the budget. Most of these methods are used for the regionalization of hydrologic phenomena like rainfall,streamflow and other components of water cycle.Multivariate techniques have been underlined as suitableand powerful tools for classifying the meteorological data such as rainfall.The karoon river, especially in mountains, is faced big floods, great economic and enviromental damages during recent years. Its hydrologic processes were examined to offer a suitable analysis of its changes trends. In this research, we tried to recognize the data trends and the suitable model of estimating in the future by using Box-cox convert, time series model and helping AIC and BIC indexes.So,we recognize the following models for estimating and suitable trend: ARIMA (4&1) in Shaloo station, ARIMA (2,1,1) * (3,0,3) in Armand station, ARIMA (,0,1) * (3,0,0) * 3 in Barz station and ARIMA ( ,0,0) * (3,1,1) * 4 in Marghak station. Then, we chose statistic period of 2000-2004 as an evidence and recomparing, and we compared data recorded (evidence) and model estimating. However, there was a positive correlatin between data recorded andestimating, we confirmed an upward in the river discharge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • North Karoon basin
  • discharge
  • PACF
  • time serie
  • Trend