تحلیل زمانی و مکانی رویداد‌های بارشی سواحل جنوبی خزر

نویسندگان

چکیده

به منظور شناسایی الگوهای زمانی و مکانی رویدادهای بارشی سواحل جنوبی خزر، از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی(PCA) و تحلیل خوشه‌ای (CA) استفاده شد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های روزانه بارش، شاخص‌های گرایش مرکزی، پراکندگی آماری و درصد فراوانی سه متغیر مدت، مقدار و شدت رویدادهای بارشی در 46 ایستگاه همدید، اقلیم شناسی و باران سنجی منطقه، طی دوره آماری سال 1336 تا 1383 محاسبه شدند. سپس پهنه بندی رویدادهای بارشی منطقه بر اساس این سه متغیر انجام شد و رژیم‌های بارشی نواحی مختلف به دست آمد. در ادامه، رویداد‌های بارشی هر ایستگاه، مبتنی بر داده‌های استاندارد شده این سه متغیر به چهارگروه بارشی سبک، متوسط، سنگین و فوق سنگین تقسیم و رژیم‌های بارشی آنها ارائه شد. نتایج نشان می‌دهندکه به طورکلی در سواحل جنوبی خزر، شش ناحیه همگن بارشی وجود دارد؛ به طوری که تغییرات نواحی در بخش میانی و همگنی نواحی در بخش‌های شرقی و غربی بیش‌تر است. شاخص‌های میانگین مدت بارش، واریانس مدت و مقدار بارش و چولگی وکشیدگی مقدار و شدت بارش رویداد‌ها در سواحل میانی و غربی بیش از سواحل شرقی و نواحی کوهستانی منطقه است. نتایج نشان می‌دهند با آنکه میانگین مقدار بارش رویدادها در نواحی مختلف در ماه‌های شهریور تا آذر بیشینه است، لیکن فراوانی آن‌ها، دارای الگوی متفاوتی است. رژیم فراوانی رویداد‌های بارشی در نواحی ششگانه این منطقه نشان می‌دهد که نواحی ساحلی وکوه پایه‌ها و کوه‌های غربی گیلان، در ماه‌های شهریور تا آذر، مناطق کوهستانی مازندران میانی از فروردین تا مرداد و بقیه مناطق کوهستانی در فصل زمستان، دارای بیشینه فراوانی رویداد‌های بارشی هستند. همچنین نتایج نشان می‌دهند که در همه گروه‌های بارشی، ماه تیر و فصل تابستان، کمترین فراوانی رویدادها را دارند. درگروه‌های بارشی سبک، متوسط و سنگین، ماه اسفند و فصل زمستان و درگروه بارشی فوق سنگین، ماه مهر و فصل پاییز دارای بیشترین فراوانی رویداد‌های بارشی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Temporal and Spatial Analysis of Precipitation Events in the Southern Coasts of Caspian Sea

چکیده [English]

To identify temporal and spatial precipitation models in the southern coasts of Caspian Sea, principle component analysis (PCA) and clustering analysis (CA) were used. In this study, using daily precipitation data, measure of central tendency, statistical dispersion and percentages of three variables of duration, amount and intensity of precipitation events in 46 synoptic, climatic and rain gauge stations from 1957 to 2004 were calculated. Southern coasts of Caspian Sea were regionalized on the basis of standardized data of the 3 variables and its regimes were calculated. Precipitation events of each station was divided into four groups including light, moderate, heavy and super heavy and its regimes were explained. The results showed that there are six monotonous precipitation regions in this area as the spatial variations are more in central parts than east and west parts. The mean of rain duration, variance of precipitation duration and precipitation amount as well as skewness and kurtosis of precipitation amount and intensity are more in central and western parts than eastern and mountainous areas. Despite the fact that precipitation mean is maximum from September to December in different regions but its frequency is different. Frequency regimes analysis showed that coastal areas (regions of 1, 2 and 3), mountainous area in west of Guilan Province (part of region of 3) has maximum frequency from September to December. The mountainous areas in center of Mazandaran province (region of 4) as well as the other regions in mountainous areas (region of 5) have the highest frequency of precipitation events from April to August and in winter respectively. Also, the results show that July and summer have minimum frequency of events in all precipitation groups. The light, moderate and heavy precipitation events have maximum frequency events in March and winter as well as the super heavy precipitation events has the highest frequency in October and autumn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temporal and spatial analysis
  • Precipitation events
  • precipitation groups
  • the southern coasts of Caspian Sea