تحلیل فضایی و برنامه‌ریزی نارسائی‌های مراکز خدمات شهری یاسوج

نویسندگان

چکیده

شهر یاسوج از جمله شهرهای کشور است که در سال­های اخیر دارای رشد بسیار چشمگیری بوده است. به همین خاطر، هدف پژوهش حاضرکمک به توزیع بهینه خدمات شهری یاسوج با استفاده از برنامه­ریزی نارسائی­های مراکز خدماتی است. مسأله اصلی در برنامه­ریزی تأسیسات خدماتی شهرها تخمین زیرساخت­ها براساس پیش­بینی­های جمعیتی است، امری که در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است. روش مطالعه پژوهش ترکیبی از روش­های همبستگی، تحلیلی و میدانی است. شیوه نمونه­گیری پژوهش به صورت سهمیه‌ای بوده و با توجه به نحوه تدوین متغیرها از مجذورکا و همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که شهر یاسوج به تناسب شدت­گیری توسعه کالبدی و افزایش جمعیت از نظر ارائه خدمات شهری دچار نارسائی است و نتیجه این نوع توسعه کالبدی پرشتاب انحراف از استاندارد شاخص­های خدماتی بوده اســت. در خاتمه برای حل این نارسائی­ها راهبردهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis and planning of the distribution inefficiencies in Yasuj Urban infrastructures services

چکیده [English]

Yasuj is one the cities of the country that has had a heavy growth in recent years. The main objective of this study is t help develop improved urban services using inefficiencies of the current services. The important issue in planning urban infrastructures in estimating infrastructures based on population forecast, which is the focus of this study. The research method used in this study was a combination of analytical descriptive, historical and filed studies. In this study due to the types of variables (X2) and Pierson’s correlation coefficient formulas have been used. Findings show that based on its physical development and the overpopulation, Yasuj has suffered from deficiencies in offering urban services. The result of physical development and population growth has been the deviation from the usual standard of infrastructures. Finally, some guidelines are provided to provide to solve these inefficiencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Analysis
  • urban services
  • urban planning of Yasuj