مکان یابی سد زیر زمینی درحوضه رودخانه گرماب «ایستگاه تحقیقات گلستان»

نویسندگان

چکیده

مکان یابی سد زیرزمینی درحوضه رودخانه فصلی گرماب در محل ایستگاه تحقیقات گلستان انجام گردید. این طرح به منظور بررسی و شناخت مکان‌های مناسب برای احداث سد زیر زمینی، با هدف کنترل و ذخیره سازی جریان آب زیر سطحی رودخانه، به منظور تامین آب مورد نیاز ایستگاه و عرصه‌های تحقیقاتی پژوهشگران، اجرا شد. این تحقیق برپایه مطالعه اسناد، منابع، پژوهش‌های صحرایی، حفاری و نمونه برداری از آب وخاک و انجام آزمایش‌های لازم به انجام رسید. بررسی گسترش برونزدهای سنگی حوضه، وجود پی سنگ نفوذ ناپذیر میکاشیست را نشان دادکه در حوضه باعث هدایت جریان زیر سطحی بر روی آن گردیده و عامل اصلی تغذیه چشمه‌های گرماب با دبی متوسط 5/8 لیتر بر ثانیه در انتهای خروجی حوضه است. مکان یابی ساختگاه برپایه میزان آب زیر سطحی و محل‌های مناسب برای تشکیل مخازن طبیعی آب در طول آبراهه اصلی و بر اساس خصوصیات پی سنگ، تغییرات حجم آبرفت، تخلخل موثر و شیب بستر صورت گرفت. این بررسی‌ها نشان داد که انباشتگی رسوبی در طول رودخانه اصلی در سه محل مشاهده می‏گردد. این سه نقطه به‌عنوان‏ گزینه‌های پیشنهادی به شکلی دقیق‌تر بررسی شد و بر اساس درجه اهمیت، اولویت بندی و برای اجرا پیشنهاد شدند؛ به‌طوری‌که حجم آب قابل کنترل و ذخیره‏سازی در گزینه‌های I، II، III به ترتیب 147000، 158400، 196000 متر مکعب در سال محاسبه گردید. بهره برداری، کنترل و ذخیره سازی آب در مخازن این سدها‌می تواند مشکل کمبود آب در ایستگاه را برطرف سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Localization of Underground Dam in Garmab River Basin (Gollestan Research Station)

چکیده [English]

Localization of underground dams was carried out at Garmab seasonal river basin at Golestan research station. This project aims to localize and investigate places for establishing subsurface dam in order to control and store underground stream water for the station and study purposes. The methodology was based on studying documents and field research sampling, drilling and analyzing necessary specimen. The area of seasonal river basin is about 1152 Hc and is located on the southwest of Mashhad on metamorphic basement rocks. Investigating rocky outcrops shows the existence of impermeable basement cased over it under flowing water and the main cases of outgoing from springs on the end Garmab basin. Site location was carried out based on the amount of subsurface water and appropriate places for natural reservoirs along the main river and based on basement rock characteristics, water amount, river hydraulic gradient, volume alluvial and effective porosity. Results show that there are three sand storage situations along the main river. These places were further studied and were suggested based on significance and ranking, so that controllable water capacity and catchment reservoir in sites I, II, III were calculated to be about 147000, 158400, 196000 m3 per/years. Control, storage and managing water supply could remove lag of water from area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • site-selection
  • Underground dam
  • site
  • Selection
  • Localization
  • sand storage
  • Garmab River