بررسی تاثیرات وقوع خشکسالی‌های اخیر در تشدید فرسایش خندقی و رخداد لغزش‌ها، درحوضه آذرشهرچای، با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

نویسندگان

چکیده

حوضه‌های زهکشی نواحی نیمه خشک، به لحاظ حاکمیت شرایط خاص، نسبت به وقوع خشکسالی‌ها حساسیت زیادی را ازخود نشان می دهند. عکس العمل این حوضه‌ها نسبت به وقوع خشکی سطوح دامنه‌ها، به صورت از بین رفتن پوشش گیاهی، تشدید فرسایش آبراهه ای وخندقی و وقوع لغزش‌های متعدد در کنار مسیرهای جریان آب‌ها جلوه گر می شود. حوضه آذرشهر ( واقع درمختصات جغرافیایی از'36 ˚37 تا ' 49 37 عرض شمالی و از'20 ˚44 الی '49 45 طول شرقی ) به عنوان یکی از حوضه‌های توده کوهستانی سهند، دراثر وقوع خشکسالی‌های اخیر تغییرات قابل ملاحظه ای را بر عملکرد فرآیندهای ژئومورفولوژیک و در نتیجه، در اشکال ناشی از آنها تجربه کرده است. بررسی تغییرات آب‌های سطحی وزیرسطحی، ویژگی‌های شیمیایی آب‌ها، داده‌های رسوب رودخانه‌ها و...، با استفاده از داده‌های جمع آوری شده در طی سال‌های آماری، حاکی از تاثیرپذیری این ویژگی‌ها از وقوع خشکسالی‌هاست. در این مقاله، به منظور تعیین میزان تغییرات ژئومورفولوژیک ناشی از وقوع خشکسالی‌ها در محدوده مورد مطالعه، کلیه متغیرهای مورد نیاز تحلیل وبا استفاده از تکنیک تحلیل شبکه عصبی مصنوعی بررسی گردید و نقشه نهایی نیز با به کارگیری Arc/view ترسیم شد. نتیجه حاصل از این تحلیل‌ها و انطباق آنها با واقعیات زمینی، حاکی از این است که بخش‌های مختلف حوضه ازوقوع خشکسالی‌های اخیرکاملاً متاثر شده است، اما میزان و شدت تاثیرگذاری خشکسالی‌ها در پیدایش و توسعه پدیده‌های ژئومورفولوژیک دربخش‌های جنوبی، انتهای غربی وشرقی حوضه وقسمت‌های جنوبی بیشتر بوده است. در این بخش‌ها دامنه‌ها به شدت بر اثر وقوع خشکسالی‌ها آسیب دیده اند و خندق‌های عمیقی نیزشکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Recent Drought at Gully Erosion and Landslides Intensify in Azarshahr Catchment Using Neutral Network

نویسندگان [English]

  • N. Zahedi
  • M.B Khatibi
  • D. Mokhtari
  • F. Karami
  • M.B Khatibi
  • D. Mokhtari
چکیده [English]

Because of the presence of special properties in semi arid catchment, these areas are suitable for drought events. The responses of these areas to drought events are in the form of the disappearance of plant cover on surfaces slopes, intensive erosion or landslide occurrence on side of rivers’ course. Azarshahr catchment (situated in 37˚ 36′ to 37˚ 49′ N and 44˚ 20′ to 45˚ 49′ E) as one catchment of Sahand mountains (located at west slopes of Sahand mountain) has experienced major changes at behaviors of geomorphological processes. The result of assessment of changes of surface and subsurface water, chemical characteristics of water, rivers’ sediment data show that these properties and characteristics influence drought events. To determine drought’s geomorphological effects resultant of these events all data were analyzed applying neutral networks and the final map was obtained by use of Arc/View. The results show that the major effects of drought are present in southern, west and east of Azarshahr catchment. These parts of catchment are very suitable for the occurrence of drought. Gulling, landslides and rill erosion are outcomes of drought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Gully erosion
  • Neutral networks
  • Semi arid area
  • Azarshahr catchment