بررسی الگو‌های سینوپتیکی خشکسالی‌های فراگیر در استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

چکیده

الگوهای گردش جوی، نقش اصلی را در رخداد پدیده‌های محیطی؛ به خصوص در مناطق معتدل دارند و رخداد دوره‌های خشک و مرطوب در ارتباط با تکرار سیستم‌های سینوپتیکی و تیپ‌های هوا است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده SPI خشکسالی‌های وسیع و فراگیر استان شناسایی شد. سپس با استفاده از روش‌های (PCA) و خوشه بندی CA)) الگوهای گردش روزانه در مقیاس همدیدی مشخص گردید. به منظور طبقه‌بندی تیپ‌های هوا، میانگین روزانه مربوط به تراز 500 هکتوپاسکال و فشار سطح دریا (SLP) طی دوره آماری 2006-1950 در تلاقی‌های 5/2 درجه از مجموعه داده‌های بازسازی شده NCEP استخراج شد. در این تحقیق از آرایه S و چرخش واریماکس برای شناسایی تیپ‌های هوا و برای طبقه‌بندی تیپ‌های هوای روزانه، از روش خوشه بندی K-Means استفاده گردید. همه روزها به هیجده گروه تقسیم بندی شدند که ارائه دهنده متناوب ترین الگوهای گردش جوی در ناحیه مورد مطالعه هستند. و نقشه‌های ترکیبی فشار سطح دریا و تراز 500 هکتوپاسکال برای هر یک از تیپ‌های هوا ترسیم گردید.در نهایت، مقایسه دوره‌های خشک و مرطوب با فراوانی رخداد الگو‌های گردش جوی، تیپ‌های هوای باران زا و خشکی زا شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Drought Synoptical Patterns in Chahar Mahal and Bakhtiary Province

نویسندگان [English]

  • M.B Behyar
  • F. Ftahi
چکیده [English]

Weather circulation patterns play a main role in the occurrence of environmental phenomena especially in middle latitude. Occurrence of dry and wet spells is in relation to synoptical system repetitions and types of weather. In this research first by using of Standard Precipitation Index (SPI), extensive droughts in the province were identified. Then by using Principal Component Analysis (PCA) and Clustering Analysis (CA), daily circulation patterns in synoptically scale were realized. In order to classify weather types, daily mean temperature data in 500 hPa and in mean sea level pressure were selected from the NCEP/NCAR reanalysis data with a 2.5 spatial resolution during the period of 1950-2006. For identifying type of weather, array S and Varimax Circulation, and for classifying daily weather types K-Mean Clustering method were used. All the days were divided into 18 groups, which present the most predominant weather circulation patterns in the study region. Composite maps of mean sea level pressure and 500 hPa were drawn for every weather types. At the end, dry and wet spells were compared with frequency occurrence of circulation patterns, then rainy weather and dry weather types were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Weather circulation patterns
  • Weather types
  • Principal Component Analysis
  • Drought
  • Clustering method