نقش ناحیه صنعتی راونج در توسعه روستایی دهستان دودهک

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی عملکرد ناحیه صنعتی روستایی روانج و نقش آن در توسعه روستایی،‌ اشتغال و درآمدزایی، بهره‌وری از امکانات موجود،‌ تثبیت جمعیت روستایی (جلوگیری از مهاجرت به شهرها) شناسایی نقاط مثبت و منفی احداث و راه‌اندازی این طرح و بالاخره شناخت مشکلات و ارائه پیشنهادهاست. روش تحقیق در این مقاله «توصیفی- تحلیلی و پیمایشی» است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، ناحیه صنعتی راونج در توسعه روستایی دهستان دودهک موفق نبوده و نتوانسته است به اهداف اولیه دست یابد. عدم دستیابی به اهداف مورد نظر باعث عقب‌ماندگی دهستان دودهک از توسعه مطلوب شده و افزایش بیکاری، مهاجرت به سمت نقاط شهری اطراف مانند شهرهای دلیجان و قم، کاهش درآمد و پس انداز روستاییان، کاهش امنیت شغلی و تنزل سطح رفاهی جوامع روستایی مورد مطالعه را به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Ravang Industrial Area in the Rural Development of Dudehak Village

نویسندگان [English]

  • S.E Saidaei
  • S.H Jalali
چکیده [English]

The main objective of this research is investigating the performance of Ravang’s rural – industrial area and its role in rural development, occupation and income, using available equipments, stabilizing rural population (preventing migration to cities), identifying positive and negative points of establishing and starting this plan and finally recognizing problems and providing suggestions. The method of this research is descriptive, analytical and survey. Findings of this research show that Ravang industrial area was not successful in rural development of Dudehak village and could not attain its primitive goals. Failure to attain goals result in the lag of Dudehak from proper development and it caused an increase in unemployment, migration to around cities like Delijan and Qom, lack of increase in villagers’ saving and income, a reduction in occupation security and a decrease in welfare of rural societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural development
  • rural – industrial area
  • occupation