ارزیابی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری برای توسعه گردشگری شهری بر اساس مدل‌های تصمیم گیری چند متغیره (مطالعه موردی: شهر سنندج)

نویسندگان

چکیده

  عوامل ویژه‌ای در تحول گردشگری شهری [1] نقش دارند. شهرهایی که دارای جاذبه‌ها و تأسیسات گردشگری فراوان هستند،‌ غالباً تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب می‌نمایند. بنابراین، فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه گردشگری شهری، شناسایی جاذبه‌ها و منابع در مرحله اول و سپس ارزیابی و اولویت‌بندی در مرحله بعدی، امری ضروری به نظر می‌رسد. وجود جاذبه‌های فراوان و موقعیت‌ مکانی سنندج می‌تواند در توسعه این شهرستان نقش مهمی را ایفا کند. مقاله حاضر جاذبه‌های گردشگری شهر سنندج را در بخش‌های مختلف فرهنگی- تاریخی، انسان ساخت و طبیعی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت­بندی و توسعه گردشگری مطلوب شهر سنندج بررسی کرده است. در این مدل، پس از تشکیل گروه، تعیین هدف و مشخص نمودن معیارها و زیرمعیارها و گزینه‌ها که به یک ساختار سلسله‌مراتبی منجر می‌شود، با توجه به آمار و اطلاعات و بررسی میدانی و نظرهای گروه تصمیم‌گیری که متشکل از مسؤولان و دست اندرکاران امر گردشگری شهر سنندج بودند، به امتیازدهی به معیارها، زیرمعیارها و گزینه‌ها پرداختیم و با استفاده از نرم افزار Expert Choice تجزیه و تحلیل و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری شهر سنندج را انجام دادیم. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی شهر سنندج نسبت به جاذبه‌های دیگر دارای اولویت بیشتری برای توسعه و برنامه‌ریزی است و مدل استفاده شده با سازگاری 08/0 درصد نشان دهنده صحت محاسبات و نتایج حاصل از اولویت‌بندی است.   [1] - Urban Tourism

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Prioritization of Urban Tourist Attractions for Developing Urban Tourism Based on Multivariate Decision Criteria (A Case Study of Sanandaj)

نویسندگان [English]

  • M.B Qalibaf
  • M. Shabanifard
چکیده [English]

Particular factors play major roles in the development of urban tourism. Cities with a plethora of tourist attractions and facilities often attract a large number of tourists. Therefore, to pave the ground for developing urban tourism facilities, first it is essential to identify attractions and resources and then to assess and prioritize them. The existence of various attractions and the geographical location of Sanandaj can play a significant role in the development of the city. In this study, using analytical hierarchy process, we have examined various tourist attractions of Sanandaj in cultural-historical, man-made and natural classifications. After forming a group, setting the targets and establishing criteria, sub-criteria and options which lead to a hierarchical structure, these criteria, sub-criteria and options have been given points, drawing on figures, data, field studies and opinions of the decision-making group which comprised tourism officials in Sanandaj. EC software has been used to analyze and prioritize the city’s tourist attractions. The findings suggest that cultural and historical attractions of Sanandaj have a higher priority than other ones for development and planning. The used model has a 0.08 consistency, indicating the accuracy of calculations and results of the prioritization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization
  • Analytical Hierarchy Process
  • Urban Tourism
  • Tourist Attractions
  • Sanandaj
  • Iran