تحلیل سینوپتیکی یخبندان‌های بهاره تبریز (مطالعه موردی: سرمای بهار 1382 و 1383)

نویسندگان

چکیده

تغییرات دمای جو به علت عبور سیستم‌های هوا اغلب بسیار ناگهانی است و گیاهان نمی‌توانند خود را با این نوسان‌های شدید سازگار کنند و در نتیجه آسیب می‌بینند. از آنجایی‌که دماهای پایین تاثیرات مخربی بر‌ روی تولیدات کشاورزی دارند، بررسی آن‌ها برای پیش‌بینی و جلوگیری از خسارات احتمالی بسیار مفید خواهد بود. در این مطالعه به منظور تعیین زمان‌های رخداد پدیده یخبندان، دمای حداقل روزانه ایستگاه تبریز برای یک دوره 21 ساله انتخاب و استفاده شد. طولانی‌ترین و شدید‌ترین یخبندان‌ بین روزهای 7 تا12 فروردین 1382 و 17 فروردین 1383رخ داده‌ است. برای تعیین الگوهای یخبندان این دو دوره، نقشه‌های همدیدی 1000،850 و500 هکتوپاسکال بررسی شد. نتایج نشان داد که موقعیت و قدرت سامانه‌های وضع هوای حاکم بر منطقه در زمان رخداد یخبندان کنترل کننده اصلی این پدیده محسوب می‌شوند. همچنین، شکل-گیری کم‌فشارها و ناوه‌های حاصل از آنها نقش مهمی در یخبندان‌های بهاره‌ منطقه داشته، الگوی اصلی سینوپتیکی حاکم در یخبندان‌های مورد بررسی، عمیق شدن ناوه کم فشار شمال دریای خزر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Synoptical Analysis of the spring frosts in Tabriz

نویسندگان [English]

  • A. Ghasemeh
  • S. Jahanbakhsh
  • S. Rezaie
  • S. Jahanbakhsh
  • M. Tadayoni
چکیده [English]

Because of the passing of the air systems, temperature changes are often very sudden and plants cannot adapt themselves to these fluctuations and get damage.
Because low temperatures have harmful effects on the agricultural productions, so, the investigation of these temperatures are very useful for predicting and preventing probable damages. In this study, for determining the time of the freezes occurrence, daily minimum temperatures of Tabriz station were used for a 21-year period. The longest and extreme freezes, occurred during 7-12 Farvardin 1382 (March 27- April 1, 2003) and 17 Farvardin 1383(April 5, 2004). Synoptic maps in 1000, 850, 500 hpa were also used for detecting the synoptic patterns over these periods. The results showed that, the power and location of the pressure systems that prevail over the area during the freeze events were the main factors that control the freezes. Formation of low pressures and related troughs also have an important role in the spring freezes in area, and the main synoptic pattern that make the freezes is deepening the troughs of northern Caspian sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spring freezes
  • Pressure systems
  • Tabriz