برآورد دمای سطح برف و گستره پوشش برف با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS (مطالعه موردی حوضه‌های استان گلستان)

نویسندگان

چکیده

بخش عظیمی از بارش‌ها در مناطق کوهستانی حوضه‌های آبریز استان گلستان به صورت برف است. در نتیجه، آب حاصل از ذوب برف نقش مهمی در ایجاد رواناب سطحی، تغذیه آبهای زیر زمینی و ایجاد سیل به عهده دارد. پوشش برف معرف میزان آب ذخیره شده در حوضه‌های کوهستانی است و پایش زمانی و مکانی سطح پوشیده شده از برف و عمق آب معادل برف از اهمیت بسیار بالایی در مدل‌های هیدرولوژیک دارد.در این مطالعه به منظور پایش سطح پوشش برف و دمای سطح برف حوضه‌های آبریز استان گلستان از داده‌های سنجنده MODIS طی دوره آماری 9 ساله (8-2000) استفاده شد.به منظور تعیین پتانسیل ریزش و ذوب برف از الگوریتم دمای سطح برف با استفاده از باندهای حررارتی 31 و 32،MODIS و برای تشخیص سطوح پوشیده شده برف، شاخص NDSI بکار گرفته شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد با توجه به دقت زمانی و مکانی تصاویر ماهواره‌ای MODIS و قابل دسترس بودن این تصاویر از طریق اینترنت، برای پایش سطح پوشش برف بسیار مناسب هستند، بنابراین، با اجرای الگوریتم‌های بکار رفته، می‌توان سطوح پوشش برف را به صورت بهنگام پایش کرد و نتایج آن را در مدیریت منابع آب، کشاورزی، گردشگری، مدیریت مخازن و سامانه‌های هشدار سیل به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of snow cover area and land surface temperature using MODIS satellite (A case study of Golestan watershed)

چکیده [English]

A considerable part of precipitation falls in the form of snow in Golestan watershed. In turn, snowmelt plays a significant role in surface runoff, groundwater feeding and flood propagation in this area. Snow Cover Area (SCA) as an indicator of stored water can be implemented for temporal and spatial monitoring of snowmelt in the hydrological models. To monitor spatial and temporal variation of snow cover area in Golestan watershed, snow product of MODIS satellite data (MOD10A2) in 9-year steps were retrieved for the period of 2000 to 2008. In addition, satellite products of Land Surface Temperature (LST) (MOD11A) were also acquired on corresponding dates. Using long term LST and SCA data, and a threshold method, areas with high probability of snowfall were classified. The results indicated that high temporal and spatial resolution MODIS satellite data has a high potential in the mapping of snow covered area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Snow cover area
  • MODIS Satellite Snowmelt
  • Golestan Watershed