تحلیلی برتأثیر‏ات متقابل فضایی کلانشهر تبریز و روستاهای خوابگاهی پیرامون با تأکید بر مهاجرت معکوس و عوامل تأثیر‏گذار برآن

نویسنده

چکیده

مشکلات و معضلات فراوان موجود در کلانشهرها، اعم از گرانی زمین و مسکن، فشارهای روحی و روانی، آلودگی بیش از حد هوا، به عنوان عوامل دافعه و در مقابل ارزانی زمین و مسکن، پاکیزگی هوا، نبود مشکلات شهری و... در مناطق روستایی به عنوان عوامل جاذبه عمل کرده و شهر نشینان را به صورت خود جوش به سکونت در روستاهای پیرامون سوق می‌دهند. گاه شدت این تحرک وجابجایی فضایی جمعیت (مهاجرت معکوس) به گونه‌ای است که برخی از این روستاها با تغییر کارکرد، به صورت روستاهای خوابگاهی خودنمایی می‌کنند. بررسی چگونگی و چرایی این تحرک و جابجایی بین کلانشهر تبریز و روستاهای خوابگاهی و عوامل تأثیر‏گذار بر آن، هدف این نوشتار را تشکیل می‌دهد و فرض بر این است که در این امر، عواملی چون: نزدیکی به شهر و وجود امکانات ارتباطی مناسب، امکان تامین زمین و مسکن ارزان در روستا، نوع شغل و محل اشتغال مهاجران، تأثیر‏ گذار باشند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی، روش بررسی توصیفی‌- تحلیلی و شالوده مطالعه مبتنی بر عملیات میدانی (مشاهده مستقیم، تکمیل پرسشنامه‌های مختلف) است. نتایج مطالعه ضمن تصریح بر وجود ارتباط تنگاتنگ و بسیار نزدیک بین کلانشهر تبریز و روستاهای خوابگاهی مورد مطالعه، در شکل گیری مهاجرت معکوس نیز، درمقایسه با دیگر عوامل بر تأثیر‏گذاری بیشترعوامل: "تامین زمین و مسکن ارزان در روستا" و"نزدیکی به محل کار و فعالیت" را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of interactive space effects of Tabriz metropolis and dormitory villages of surrounding with an emphasis on reverse immigration and factors influencing it

نویسنده [English]

  • M. Zahri
چکیده [English]

Different problems and pitfalls of large cities, such as the inflation of land and housing, spiritual pressures, mental stresses, high degree of air pollution, as inhibiting factors in contrast to land and housing low-pricing tariffs, air cleanness, and the lack of urban problems and etc. in rural areas, as the attracting factors, automatically cause the dwellers to establish in those areas as well. Sometimes, the severity of this movement and population space displacement (reverse immigration) is such that some of these villages perform as dormitory villages with functional changes. The aim of this study is to investigate the reason of these changes and the relocation between Tabriz metropolis and dormitory villages as well as the factors influencing it. It is hypothesized that there are other factors related to this process such as facilities and closeness to a city, the possibility of providing a land and low prices in the rural areas, the type of the job and the occupation of immigrants. The current attempt is based on an applied descriptive-analysis case along with field operations (direct observation, using different questionnaires). The results of the study not only shows the closer relationship between Tabriz metropolis and dormitory villages, but also confirmed the important effect of "providing the land and cheap housing" and "closeness to the workplace" in the formation of reverse immigration in comparison to other influential factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tabriz metropolis
  • Dormitory villages
  • The interactive relations of a city and village
  • reverse immigration