بررسی تاثیر پدیده دو قطبی دمایی اقیانوس هند بر تغییرپذیری بارش‌های فصلی استان‌های جنوبی کشور

نویسندگان

چکیده

خشکسالی‌های پی در پی و طولانی اخیر، نه تنها در استان‌های جنوبی کشور، بلکه در سراسر کشور لزوم مدیریت بهینه منابع آبی را ضروری می سازد. اقیانوس هند و دریاهای مجاور جنوبی ایران تأمین کننده قسمتی از منابع رطوبتی کشور هستند و تغییرات دمایی سطح آب اقیانوس هند، نقش مهمی در تبخیرسطح آزاد آب اقیانوس‌ها و ایجاد رطوبت به درون جو دارد. در این پژوهش،داده‌های بارش ایستگاههای جنوبی کشور و شاخص دو قطبی دمایی اقیانوس هند با استفاده از روش آنالیز موجک و موجک متقابل برای بررسی نقش دو قطبی دمایی اقیانوس هند (IOD) در تغییرات بارش فصلی استانهای جنوبی کشور ارزیابی شد. نتایج تحلیل‌های طیفی موجک متقابل بین شاخص دو قطبی اقیانوس هند و نوسان‌های بارش فصل پاییز طی دوره کمتر از سه سال همبستگی متقابل و معنی داری را در ایستگاه‌های اهواز، چابهار، بوشهر و آبادان نشان می دهد. بررسی نقش شاخص دو قطبی اقیانوس هند در تغییرات بارش‌های فصل پاییز ایستگاه‌های جنوبی کشور حاکی از وجود رابطه مثبت در نوسانهای بارش منطقه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the influence of Indian Ocean dipole phenomenon on seasonal rainfall variability over the southern provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • H. Ghaemi
  • S. . Jahanbakhsh
  • B. Sari Sarraf
  • H. Ghaemi
  • S. . Jahanbakhsh
  • F. Pourasghar
چکیده [English]

Continuous and lengthy droughts in previous years not only in the southern provinces of Iran but also in the whole country necessitate optimized water management. Indian Ocean and adjacent seas in south of Iran are suppliers of part of the humidity in the region and the variation on Indian Ocean sea surface temperature has an important role in evaporation from oceans and input humidity into atmosphere. In this study, wavelet and cross wavelet analysis were performed on rainfall data and Indian Ocean dipole mode index for surveying the role of Indian Ocean dipole on seasonal variability in southern provinces of Iran. Cross wavelet spectrum showed that autumn rainfall and autumn Indian Ocean index in Ahwaz, Chabahar, Bushehr and Abadan stations are significantly correlated at less than 3 years period of time. Evaluating the role of Indian Ocean dipole on autumnal rainfall variation indicates positive correlation in variation of regional rainfall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indian Ocean dipole (IOD)
  • rainfall
  • Wavelet Analysis
  • south of Iran