تأثیر تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران خارجی: مورد مطالعه شهر اصفهان

نویسندگان

چکیده

تبلیغات شفاهی به یک ابزار تبلیغی قدرتمند و یک منبع اطلاعاتی مهم و تأثیرگذار بر نگرش‌ها و رفتار خرید مصرف کننده بدل گشته است. بویژه در حوزه خدمات که کیفیت باورهای مصرف‌کننده نقش مهمی در انتخاب آنها ایفا می‌کند. تبلیغات شفاهی در صنعت گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار است چون محصولات ناملموس را نمی‌توان قبل از مصرف آنها به راحتی بررسی نمود. تحقیق حاضر میزان استفاده گردشگران از تبلیغات شفاهی را مورد بررسی قرار داده است. برای آزمون فرضیه‌ها، از آزمون t تک نمونه‌ای، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS بود. یافته‌ها نشان می‌دهد که گردشگران سفرکرده به اصفهان ازتبلیغات شفاهی به‌عنوان منبع اصلی اطلاعات سفر استفاده کرده‌اند. با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که توجه به تبلیغات شفاهی و عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی آن، می‌تواند مزایای رقابتی قابل ملاحظه‌ای برای مدیران مقصد‌گردشگری به ارمغان آورد و منجر به جذب هر‌چه بیشتر‌گردشگران بالقوه‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Word of Mouth on Inbound Tourists Attraction: The case of Isfahan

نویسندگان [English]

  • M.R. Jalilvand
  • B. Ranjbaryan
  • S. Fathi
چکیده [English]

Word of mouth (WOM) is becoming increasingly recognized as an important form of promotion and an important source of information influencing consumer’s attitudes and purchase behavior, particularly within professional services environments, where credence qualities play a critical role in consumers’ choices. WOM is especially important in tourism industry, whose intangible products are difficult to evaluate prior to their consumption. The purpose of present research is to assess use of WOM in the context of tourism destination choice. To test hypothesizes t-test, Spearman coefficient and Regression analysis were used. To analyze the obtained data, SPSS software was used. The findings show that tourists used WOM as an information source. According to findings, it is understood that concentration on WOM and factors influencing its effectiveness as a competitive advantage can be benefited to tourism destination managers and lead to more attraction of potential tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist
  • Word of Mouth
  • Perceived expertise
  • Perceived similarity
  • perceived risk
  • Isfahan