مدل سازی الگوی فضایی کاربری اراضی شهر سرعین در افق 1400 با استفاده

نویسندگان

چکیده

امروزه، بخش مهمی از مناطق برخوردار از توسعه بسیار بالا در مناطق مختلف جهان، مراکز شهری دارای جاذبه‌های گردشگری هستند. در این شهرها، توسعه شهری به عنوان یکی از چالش‌های اساسی فراروی تصمیم گیران و برنامه ریزان محلی است. هدف تحقیق حاضر، تعیین نیروهای موثر در رشد شهری سرعین به عنوان یکی از شناخته شده ترین مراکز گردشگری کشور (به علت برخورداری از آبهای گرم معدنی) است. لذا به منظور تعیین عوامل مؤثر در تغییرات کاربری اراضی در حواشی شهری سرعین از تحلیل رگرسیون لجستیک استفاده شده است. اخیرا مدلی که «کلو- اس» (تبدیل کاربری اراضی و آثار آن در پهنه کم وسعت) نام گرفته، در جهت کشف دینامیک‌های فضایی کاربری زمین در سطح وسیعی برای شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی در آینده نزدیک به کار رفته است. در این مقاله عوامل مؤثر بر توسعه هر کدام از کاربری‌های اراضی موجود در شهر سرعین براساس ادبیّات موضوعی، مشاهدات و مطالعات میدانی و نیز مصاحبه با مقامات و برنامه ریزان محلّی، شناسایی شده و با استفاده از مدل فوق به پیش بینی الگوهای آتی کاربری اراضی در قالب 2 سناریوی تغییرات آهسته و زیاد با محوریت افزایش کاربری‌های گردشگری در افق 1400 پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modelling landuse patterns of Sareyn town at 1400

نویسندگان [English]

  • A. Esmaili Ouri
  • F. Babaei Agdam
  • V. Heydari sarban
چکیده [English]

Nowadays, a noticeable part of areas with high development in different regions of the world is urban centers with touristy attractions. Thus, in these cities, urban development comes forth as a basic challenge to decision makers and local planners. The aim of this research is to identify the driving forces which affect urban growth in the Sareyn town, as one of the best known touristy centers (warm water attractions) of Iran, and the significant factors influencing the land use change in the urban fringes of Sareyn were found through the logistic regression model. Recently, a spatially explicit model named CLUE-S (Conversion of Land Use and its Effects in Small Scale Extent) is widely applied to explore the spatial and temporal dynamics of land use. Based on the literature and interview with local planners, possible factors underlying every kind of land use type were identified. The land use patterns of Sareyn town from 2008 to 2021 are simulated and the possible scenarios are generated for different alternatives with Clue-S model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clue-s model and Sareyn town
  • Modeling
  • land use changes
  • Physical Development
  • clue
  • s model and Sareyn town