تحلیل اثر سامانه بلوکینگ در ایجاد بارش‌های شدید (مطالعه موردی: بارش 4 تا 7 آبان ماه 1387شمال غرب ایران)

نویسندگان

چکیده

به منظور تحلیل تأثیر سامانه بلوکینگ بر بارش دوره 4 تا 7 آبان ماه 1387، نقشه‌های هوای میانگین فشار سطح دریا، 850 و 500 هکتوپاسکال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از نقشه‌های همدیدی، موقعیت و جابجایی سیستم‌های جوی همچون ناوه‌ها، پشته‌ها، میدان باد و سامانه‌های کم فشار و پر فشار سطح زمین بررسی شده است. داده‌های بارش روزانه برای 50 ایستگاه سینوپتیک در محدوده 12 استان کشور از سازمان هواشناسی اخذ و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نمودار اتوگراف بارش 24 ساعته ایستگاه رشت نشان می‌دهد که حداکثر بارش منطقه (96 میلیمتر) در این ایستگاه دریافت شده و این مقدار بارش تنها طی3 ساعت رخ داده است. نتایج نشان داد که استقرار سامانه بلوکینگ در غرب منطقه مورد مطالعه و جابجایی ناوه وابسته بدان به عرض‌های جنوبیتر همراه با سبب فعالیت مناسب ناوه کم ارتفاع جنوب سامانه در منطقه شمالغرب ایران شده و در نتیجه وقوع بارش شدید در منطقه مورد مطالعه را باعث گردیده است. میدان باد در ترازهای پایین(hpa850) نقش مهمی در تغذیه رطوبتی سامانه‌های جوی داشته که طی دوره فعالیت سامانه بلوکینگ الگوی مناسب میدان باد ترازهای پایین، سبب تغذیه رطوبتی قابل ملاحظه‌ای به منطقه مورد مطالعه شده است. همچنین نتایج حاصل از پهنه بندی مقادیر بارش 24 ساعته نشان داد که طی این دوره، بخش‌های شمال شرق منطقه سهم بیشتری از بارش را از آن خود کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the effect of blocking system in creating heavy precipitations

نویسندگان [English]

  • GH. Azizi
  • M. Soltani
  • A. Hanifi
  • A. Ranjbar
  • E. Mirzaei
چکیده [English]

To analysis the mechanisms of blocking high effects on heavy precipitations in northwest of Iran, we selected a short period of heavy precipitation (25-28 October 2008). In this case, weather maps such as mean of sea level pressure, 850-hpa and 500-hpa geopotential height levels were assessed and analyzed for the whole period. The position and movement of the atmospheric systems such as cyclones, anticyclones, fronts and wind fields were identified using the weather maps. Daily precipitations data were retrieved from Islamic Republic of Iran Meteorological Organization (IRIMO), for 50 stations in the studied area that covered 12 provinces, and then were analyzed. The results indicated that a blocking system had been existed over the west of studied area in the whole time with two ridges that extended in its own sides. Wind field of lower levels (850-hpa) have had an important role in the humidity feeding of atmospheric systems which during the activity of the system has become the suitable pattern of the wind field in lower levels and provided a remarkable humidity feeding for the studied region. In addition, regionalization results of 24-hour precipitation amounts showed that during this period, the northeast parts of the region received more precipitation than other parts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blocking high
  • heavy precipitation
  • GIS regionalization
  • west and northwest of Iran