بررسی رابطه بین نوسانات اقلیمی با تراز آبخانه دهگلان

نویسندگان

سنندج- خیابان پاسداران - بلوار جام جم- مرکc تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده

آبخانه قروه- دهگلان یکی از منابع آب زیر‌زمینی استان کردستان است که سطح آبخانه با افت قابل ملاحظه روبرو شده است. تحقیق حاضر به بررسی نقش عناصر اقلیمی بارش، تبخیر و رطوبت نسبی در نوسانات تراز آبخانه می‌پردازد. پس از تهیه نقشه پایه و صحت سنجی داده‌های بارش، آمار بارش بلند مدت منطقه آبخان تنظیم، نقشه هم باران تهیه و نوسانات بارش، دوره‌های خشک، تر و نرمال اقلیمی مشخص شدند. نقشه ایزوپیز دشت بر اساس آمار تک تک چاهک‌های مشاهده‌ای در محیط GIS برای هر سال تهیه و مقایسه نوسانات اقلیمی و تراز آبخان در دوره‌های یک و چند ساله انجام گرفت. تحلیل آماری متغیرهای مستقل بارش، تبخیر و رطوبت نسبی هوا و متغیر وابسته تراز آبخان انجام و رابطه درون گروهی متغیرها و تغییرات زمانی آن‌ها آنالیز گردید. نتایج نشان داد، با توجه به وجود تفاوت معنا دار بین متغیرها در مقاطع مختلف زمانی، دوره‌های اقلیمی قابل تفکیک است. نوسانات تبخیر و بارش باعث تغییر قابل توجه در تراز آبخان می‌شود. اثر نوسانات عناصر اقلیمی بر تراز آبخانه دشت دهگلان بیش از دشت قروه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship of Precipitation, Humidity, Evaporation and Ground Water Level Fluctuations of Dehgolan's Aquifer

نویسندگان [English]

  • N. Ghaderi
  • H. Ataei
  • H. Ghaderzadeh
چکیده [English]

Qorveh – Dehgolan aquifer is one of the ground water resources in Kurdistan. Increase in pumping of water has dropped water table level significantly. This study considers the relationship of fluctuations in precipitation, humidity and evaporation with ground water table level. After preparing the base map and the rainfall data accuracy, isohyetal map of basin was drown. Based on isohyetal map, long-term precipitation and other climatically elements were prepared. Through the review of precipitation fluctuations, normal, dry and wet cycles were determined. Isopiestic map for each period and each year in GIS environment was calculated by Thiessen method. Accompanying with spatial and time fluctuations, there were analyzed statistical correlations of variables fluctuation in the climate periods. Results show that considering the significant mean differences between variables in different levels of time, the climatically periods are recognizable and aquifer water level has been more affected by rainfall in 1-3 year periods in comparison to the periods of more than 3 year. Climate elements change (evaporation and rainfall) cause significant fluctuations in groundwater levels. In Dehgolan flat Rainfall change impacts on groundwater fluctuations is more effective than in Qorveh flat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquifer – Ground Water – Climatically Elements – Climatically Periods
  • Water Level – Dehgolan- Qorveh
  • Water Level – Dehgolan
  • Qorveh