اثر نومادیسم بر تکوین مرزهای سیاسی در ایران

نویسندگان

چکیده

کشور ایران بنا به موقعیت جغرافیایی خاص خود، به ویژه از سمت شمال و شمال-شرقی که مدخل ورود اقوام کوچ‌نشین بوده است، سرزمینی است که در همان ابتدا نومادیسم را تجربه کرده و نخستین مظاهر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به دنبال آن در خود پذیرفته است. عشایر در طول تاریخ نقش مهمّی را در نگهبانی از مرزهای ایران ایفا کرده‌اند. اکثر حکومت‌هایی که در ایران قدرت را در اختیار داشته‌اند، از منشأ ایلی برخوردار بوده‌اند و در این میان ارتباط آنها با حکومت مرکزی حائز اهمیّت بسیار است. به واسطه دوری از مرکز، این قبایل همواره تهدیدی برای حکومت به شمار می‌رفته اند؛ به گونه‌ای که در اغلب اعصار نفوذ حکومت در میان آنها بسیار کم و آنها عملاً خودمختار بوده‌اند و فقط در مواقع جنگ، با اعزام نیرو ارتش ایران را کمک می‌کرده اند. در اعصار گذشته حضور این اقوام کوچ‌نشین در مناطق مرزی ایران سبب بروز مشکلات بسیاری برای دولت‌های ایران شده بود. کوچ‌های فصلی آنها و تابعیت-هایی که به راحتی تغییر می‌دادند، سرحدهای کشور را بسیار غیرشفاف و بی‌ثبات می‌کرد. هدف این پژوهش، بررسی اثر نومادیسم بر تکوین مرزهای غربی ایران است. استدلال مقاله حاضر این است که شیوه زندگی کوچ‌نشینی در مناطق غربی ایران، باعث تأخیر در فرایند تکوین مرزهای سیاسی در این بخش از کشور شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting the Northern Karon rivers discharge by using artificial neural network

نویسندگان [English]

  • A. Karami
  • H. Kamram
  • Z. Pishgahifard
چکیده [English]

Flow river forecasting plays an important role in designing, management, and utilization of water resources. The main object of the research is to study the possibility of forecasting and monitoring the Northern Karon rivers (Armand and Bazfat) discharge by using modern simulation methods. In this research, Armand and Bazoft discharge variations was investigated. In this regard, Monthly data of SOI, NAO, and ENSO in the regions of NINO3, NINO3.4, NiNO4, and NINO1+2 for the period of 1968 to 2007 were collected from the National Center Environmental Prediction (NCEP). Daily discharge data of Armand and Morgak hydrometric stations were prepared from Niro ministry data center. In order to have the optimal designing of artificial neural network architecture, for Discharge River forecasting on the basis of climatic signals, genetic algorithm method was used. The results show that ENSO signals in NINO1+2 and NINO3 regions are the most effective signals on Armand and Bazfat discharge variations. Thus, ENSO signals can be used for forecasting the Northern Karon rivers discharge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • artificial neural network
  • northern Karon
  • Climate signals
  • genetic algorithm method
  • Forecasting