کمی کردن اثرات جاده بر الگوی سیمای سرزمین شهر اصفهان با استفاده از آنالیز گرادیان و متریک‌های سیمای سرزمین

نویسندگان

چکیده

کمی کردن الگوی سیمای سرزمین شهری برای ارزیابی و پایش کارکردهای اقتصادی-اجتماعی و اکولوژیک شهری ضرورت دارد. گسترش جاده‌ها از مهم‌ترین عوامل تغییر سیمای سرزمین شهری محسوب می‌شوند. هدف از این تحقیق کمی کردن اثرات جاده بر الگوی سیمای سرزمین شهر اصفهان است. بدین منظور نقشه کاربری شهر اصفهان در 6 کلاس شهری، فضای سبز، کشاورزی، بایر و مرتع، جاده و رودخانه تهیه شد. در مرحله بعد یک ترانسکت به طول 15 و عرض 3 کیلومتر در محور شرقی- غربی با عبور از مرکز شهر اصفهان طراحی و سپس با استفاده از ترکیب آنالیز گرادیان و متریک‌های تراکم لکه، نمایه بزرگترین اندازه لکه و درصد پوشش در سطح کلاس و سیمای سرزمین کمی شدند. به‌منظور نشان دادن اثرات جاده طبقه جاده در طبقه اراضی شهری ادغام شد تا با مقایسه دو ترانسکت اثرات جاده ارزیابی گردد. نتایج حاصل نشان داد جاده‌ها موجب افزایش شدید تراکم لکه‌ها در سیمای سرزمین شده اند. مقادیر متریک بزرگترین اندازه لکه نیز پس از ادغام دو کاربری جاده و اراضی شهری، افزایش یافت. همچنین بین درصد پوشش جاده و مقادیر تراکم لکه همبستگی معنی دار مثبت وجود دارد. بنابراین می‌توان مهمترین اثر شبکه‌های جاده‌ای بر روی سیمای سرزمین شهری را افزایش تکه تکه شدگی سیمای سرزمین دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantifying the impacts of roads on Isfahan landscape pattern using gradient analysis and landscape metrics methods

نویسندگان [English]

  • Z. Mokhtari
  • A. Safianian
  • S.J Khajadin
  • H. Ziaei
چکیده [English]

Quantifying urban landscape is fundamental for monitoring and assessing ecological and socioeconomic consequences of urbanization. Expansion of roads is a significant factor driving urban landscape change. The aim of this research is quantifying impacts of roads on Isfahan city landscape. To achieve this aim, land use map of Isfahan was created in 6 classes: urban, green spaces, agricultural, bare land, road and water. Combining gradient analysis with landscape metrics were used for analyzing landscape pattern. Landscape metrics were computed along a 15×3 km2 east-west transect cutting across city center with a moving window technique. In this study, we used 3 metrics: percentage of landscape (PLAND), Patch Density (PD), Largest patch index (LPI). To assess road impacts, urban class was merged with road, and then comparing these two transects, road impacts were assessed. The results showed that the urban landscape pattern of Isfahan was greatly changed when road corridors were merged with urban patches. Merging road and urban patches resulted in a sharp reduction in patch density and a rise in largest Patch index. Landscape patch density is significantly correlated with road percent coverage and the most important effect of road corridors on urban landscape is increased habitat fragmentation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape pattern
  • FRAGSTATS
  • Landscape metrics
  • Gradient analysis
  • Moving window