محله مسکونی پایدار، مطالعه موردی: شهر زابل

نویسنده

چکیده

مقوله پایداری به ویژه در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از جمله مهمترین مباحث قرن بیستم و قرن حاضر بوده است. بطوریکه همواره دغدغه اساسی اندیشمندان و برنامه ریزان منطقه‌ای، ملی و حتی بین‌المللی بشمار می‌رفته؛ زیرا چالش‌های فرارو، تهدید اساسی در راه نیل به توسعه پایدار جوامع بشری بوده است. در این تحقیق همه جوانب پایداری اعم از زیست محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مورد توجه و بررسی قرار گرفته، تا از این طریق بتوان وضعیت پایداری محلات شهر زابل و بهترین محله پایدار و چالش‌های ناپایداری را تعیین و تبیین کرد. با توجه به یافته‌های پژوهش برخی از محلات شهر زابل فاصله زیادی تا پایداری حقیقی دارند، در این بین برخی محلات نیز توانسته‌اند با ایجاد زیرساختهای مناسب برای خود، به سوی پایداری واقعی گام نهند، که از آن جمله می توان به محله ناسیونال زابل اشاره نمود که هم اکنون از نظر بسیاری از شاخص‌های کمی و کیفی در مرتبه خوبی قرار گرفته است و بی شک در آینده‌ای نه چندان دور به عنوان محله مسکونی پایدار واقعی در شهر زابل می توان از آن نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable residential district, A case study of Zabol city

نویسنده [English]

  • KH. Bazzi
چکیده [English]

In recent century, sustainability has been the most important feature especially in economic, social and environmental issues. So that it has always been the main concern of regional, national and even international planners as the consequent challenges were the main threat to achieving sustainable development of human society. In this study, all aspects of sustainability including environmental, cultural, economic and social aspects were considered so that in this way we can better explain the sustainability condition of Zabol city and determine the best stable neighborhood and unstable challenges. Acoording to research findings, some districts of Zabol are far from the real sustainability, and some districts have been able to have a step toward sustainability by creating appropriate infrastructures. Among which one can point to Nasional district of Zabol that has many of the qualitative and quantitative indicators of sustainability and certainly in a near future, it can be named as a real sustaintable residential district in Zabol.

کلیدواژه‌ها [English]

  • district
  • Zabol
  • Sustainability
  • Indicator of location quarter (LQ)