تحلیل فضایی و برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری دوگنبدان (گچساران)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مسائل مهم در فرایند توسعه شهری در جهان، کاربری زمین و برنامه‌ریزی برای پایداری‌های شهری بوده است. با عنایت به این مهم، پژوهش حاضر، برنامه‌ریزی‌ کاربری اراضی دوگنبدان را هدف خود قرار داده است. پژوهش از نوع کاربردی- تحلیلی است و با استفاده از شاخص گسترش اراضی و مدل پتانسیلی هنسن سعی شده به مطالعه و برنامه‌ریزی کاربری‌ اراضی در این شهر پرداخته شود. شاخص گسترش اراضی شهری 53.12 درصد محاسبه شده که نشان دهنده توسعه فیزیکی چشمگیر شهر دوگنبدان است. نتایج مدل هنسن نشان می-دهدکه بیشترین پتانسیل نسبی توسعه به نواحی7 و5 شهری تعلق دارد. در پایان سال1390 که جمعیت شهر دوگنبدان به 107640 (38550 نفر اضافه جمعیتی) می‌رسد، برای ساخت انواع کاربری‌ به92/1315 هکتار (42/805 در وضع موجود و50/510 هکتار در پایان سال برنامه-ریزی) فضای کالبدی نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis and urban land use planning in Dogonbadan (Gachsaran)

نویسندگان [English]

  • M. Akbari
  • J. Mohamadi
چکیده [English]

One of the important problems in the urban development process in the world has been land use and planning for urban sustainability. Considering this important issue, this study investigates spatial analysis and urban land use planning in Dogonbadan. This research is applied- analytical and by applying land extension index and Hensen model intends to study and plan urban land use in this city. Urban land extension index was calculated to be 53.12 percentages that shows the extensive physical development of Dogonbadan city. The result of using Hensen model show that maximum development potential belongs to the zone 7 and 5. In the end of 2011 that population of Dogonbadan reaches to 07640(38550 increase in population), we require1315.92 hectare (805.42 in current state and 510.50 hectare in the end of planning year) physical spaces for building various types of uses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hensen gravity and potential model
  • urban land extension index
  • land use planning
  • Dogonbadan City