تحلیل زمانی- مکانی روند روزهای فرین سرد ایران

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش برای تحلیل زمانی- مکانی روند روزهای فرین سرد ایران، از داده‌های میانگین دمای روزانه‌663 پیمونگاه اقلیمی و همدید ایران در بازه زمانی 1/1/1340 تا 29/12/1382 استفاده شده است. به‌کمک روش کریگینگ داده‌ها برای یاخته‌های‌15 15-کیلومتر ‌برای پهنه‌ ایران میان‌یابی شدند‌‌ و یک‌آرایه‌7187 15705 به دست آمد. برای شناسایی روزهای همراه با دمای فرین از نمایه تفاضل دمای بهنجار شده (NTD) استفاده شد. روزهایی که میزان نمایه‌ دست‌کم 2- بود(2- ) به عنوان روزهای همراه با رخداد سرمای فرین برگزیده شدند و روند آن برای پهنه‌ ایران در برج‌های مختلف سال محاسبه شد. نتایج نشان داد‌که گستره‌ روند منفی رخداد تعداد روزهای فرین سرد طی دوره‌ مورد مطالعه بیشتر از گستره‌ روند مثبت است. روند مثبت تعداد روزهای فرین سرد بر روی ناهمواری‌های مرتفع شهرکرد، سنندج، زنجان تا اردبیل و به صورت نوار باریکی بر روی رشته کوه‌های البرز قرار گرفته‌اند، در حالی که روند منفی رخداد تعداد روزهای فرین سرد، نیمه‌ مرکزی و جنوبی کشور را در بر دارد. بیشترین وکمترین رخداد سرماهای فرین ایران به ترتیب مربوط به برج‌های دی و تیر است. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial and temporal analysis of Iran extreme cold days' trend

نویسندگان [English]

  • M. Darand
  • S.A Masoodian
چکیده [English]

In order to have spatial and temporal analysis of Iran extreme cold days' trend, the average of daily temperature data from 663 synoptic and climatologic stations of Iran during the period of 1961/21/03 to 2004/19/03 were used. Then, temperature data on 15*15 kilometer pixels were interpolated using Kriging method for Iran. The extreme cold days were identified by Normalized Temperature Difference (NTD) index. According to the index, the days with NTD -2 were selected as extreme cold days. Then, a trend analysis was applied to the extreme cold days for each month of year. The results showed the negative trend extend of the extreme cold days is further than the positive trend extend. Positive trend located on the high mountains in Shahre Kord, Sannadaj, Zanjan to Ardabil and a thin band on Alborz mountains range. While a negative trend located on central-south of Iran. In January and July extreme cold occurrence is more frequent and least respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial and temporal analysis
  • Extreme cold events
  • Iran