ارزیابی کنش متقابل حوزه‌های نفوذ شهری در شبکه شهری استان آذربایجان‌شرقی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

بین شهر و منطقه پیرامون آن پیوندهایی ناگسستنی برقرار و شکل این روابط مختلف و گوناگون است. مجموعه این روابط، حوزه نفوذی را تشکیل داده که به صورت‌های گوناگون روابط بین شهر و نقاط پیرامون را تعیین می‌کند. این روابط یکسان نبوده، از شدت و تراکم واحدی برخوردار نیستند؛ بلکه به شرایط جمعیتی، جغرافیایی و نقش شهر در ساختار فضایی منطقه بستگی دارند. در شبکه شهری استان آذربایجان شرقی نیز فرض بر آن است که سکونتگاه‌های شهری ‌تحت تاثیر همین شرایط از حوزه نفوذ متفاوتی برخوردارند. مقاله با روش توصیفی-تحلیلی تحقیق شده و جمع‌آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، مراجعه به آمارنامه‌ها و نقشه‌ها بوده است. در همین راستا، سعی شده است تا با تکیه بر روش‌های کمّی، آماری( قانون جاذبه) و جغرافیایی(تحلیل جریان‌ها)، حوزه‌ نفوذ شهرهای استان آذربایجان شرقی بررسی گردد. نتایج حاصل از این بررسی در سطح فرامنطقه‌ای؛ بین مراکز استان‌های همجوار با تبریز، نشان دهنده آن است که حوزه‌ نفوذ شهر تبریز به غیر از شهر ارومیه تا نزدیکی مراکز شهری دیگر(اردبیل، زنجان و سنندج) پیش رفته، به آن شهرها اجازه گسترش و ارائه خدمات به حوزه نفوذ خود را نمی‌دهد. در سطح درون منطقه‌ای؛ از پنج شهر بالای پنجاه هزار نفری استان مرند و بناب تا حدی حوزه نفوذ خود را وسعت بخشیده‌اند و حوزه نفوذ شهرهای مراغه، میانه و اهر به نفع تبریز بوده و در پنجاه و یک شهر دیگر استان، با جمعیت کمتر از پنجاه هزار نفر، حوزه نفوذ به نفع تبریز و به زیان آنهاست. همچنین، توجه به خطوط هم پتانسیل در شهرهای استان، نشان می‌دهد که شهرهای تبریز، مراغه، بناب، مرند، میانه، اهر و سراب دارای پتانسیل بالا و ضریب جاذبه بیشتری نسبت به شهرهای دیگر استان هستند. در روش تحلیل جریان‌ها نیز همان نتیجه به دست آمد؛ چنان که حوزه نفوذ تبریز کل منطقه را تحت تاثیر خود دارد و شهرهای ناحیه‌ای استان(مراغه، مرند، میانه، اهر و بناب) نیز برای خود حوزه نفوذی گسترانده‌اند. در کل، می‌توان گفت که حوزه نفوذ نظری و تجربی نتیجه ای یکسان به دست می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of mutual interaction between influential civic regions in East Azerbaijan city Network (applying the gravity model and process analysis methods)

نویسندگان [English]

  • S. Pour Mohammad
  • M. Saraei
چکیده [English]

There are continuous connections between a city and its periphery and the form of these relations varies. Collection of these relations makes an influential area forming the various relations between the city and periphery. These relations are not the same and do not have unique concentration and density rather, they hey depend on population, geographic conditions and the role of the city in the special structure of the region. It is assumed that in Eastern Azerbaijan urban network, the civic dwellings are influenced by these different penetrative conditions. This study is descriptive- analytical and the data were collected through library studies, referring to statistic and maps. Therefore, this study attempts to consider the penetration area of Eastern Azerbaijan cities relying on quantitative, statistic (gravity rule) and geographic (analyzing procedures) methods. The results of this study in supra- regional level among the province's central towns contiguous to Tabriz indicates that the penetration areas of Tabriz except Euromieh have advanced toward other central towns (Ardabil, zanjan, sanandaj) and inhibits their development and giving service to their own penetration areas. Marand and Bonab, in intraregional level among the five cities with more than 50 thousand population, have developed their penetration area and the penetration area of Marageh, Mianeh and Ahar has been of benefit to Tabriz and penetration area of 51 cities with less than 50 thousand population is of benefit to Tabriz and to their disadvantage. Also, considering towns with the some potential line, Tabriz, Marageh, Bonab, Marand, Mianeh, Ahar and sarab have the highest penetration and attraction coefficient. The same results are achieved with process analysis method that the penetration area of Tabriz influences the whole region and the district towns of the province (maragch, Marand, Mianeh, Ahar and Bonab) have developed their own penetration area. In general, we can conclude that the results of the theoretical and experimental penetration area are the same.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penetration area
  • Civic Network
  • Eastern Azerbaijan