برآورد خط فقر و بررسی تغییرات آن در مناطق روستایی استان اصفهان

نویسندگان

سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

چکیده

در این مقاله ابتدا خط فقر خانوار در مناطق روستایی استان اصفهان طی سال‌های 1382-1378(یک سال پیش از شروع برنامه سوم توسعه و یک سال پیش از پایان برنامه سوم توسعه) برآورد گردید. در ادامه، با استفاده از روش سلطه تصادفی به مقایسه فقر پرداخته شد. مهمترین ویژگی تکنیک سلطه تصادفی این است که مقایسه تطبیقی فقردر دو سال یا مقطع مختلف را مستقل از خط فقر میسر می‌سازد. نتایج نشان می‌دهد که اولاخطوط فقر مبتنی بر معکوس ضریب انگل بزرگتر از سایر خط فقرها و خطوط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل فقرا از تمامی خطوط فقر نسبی کوچکتراست؛ ثانیا خط فقر بر اساس تمامی روش‌های اندازه گیری فقر افزایش یافته است؛ ثالثا شکاف و شدت فقر طی سال‌های مورد بررسی در مناطق روستایی کاهش یافته است. همچنین، با استفاده از آزمون سلطه تصادفی تغییرات فقر آزمون شد که نتایج حاصل، کاهش فقردر مناطق روستایی استان اصفهان را طی دوره مورد بررسی نشان می‌دهد. این امر بیانگر آن است که سیاست‌های فقرزدایی در برنامه سوم توسعه در کاهش فقر مناطق روستایی استان اصفهان موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of poverty line and assessing the variation of poverty in rural areas of Isfahan province

نویسندگان [English]

  • A. Solaimannejad
  • F. Khodadad Kashi
چکیده [English]

In this study, first we estimated the poverty line of household and poverty indices in rural areas between1999 to 2004. Stochastic dominance test is applied to compare the extent of poverty in the beginning year and the end year of third- socio economic development plan of Iran. The most important feature of this technique is providing comparative comparison of poverty in two years or different period. The results show that during these years the rural poverty line based on reciprocal of engel’s coefficient method has been greater than other relative poverty lines. Poverty lines were increasing in rural areas based on all of measuring poverty methods. Poverty gap and poverty intensity has been alleviated in rural areas. Besides, by using the stochastic dominance test, variation of poverty was tested and the results show the decreasing of poverty in rural areas of Isfahan province during the studied period. This may indicate that the poverty alleviation policies in the third plan have been promising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty
  • FGT index
  • Stochastic Dominance
  • Isfahan