کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) درارزیابی توان سرزمین به منظورتوسعه شهری در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

بروز مشکلات محیط زیستی، در ابعاد مختلف، ناشی از عدم رعایت ملاحظات و معیارهای محیط زیستی در مکان یابی شهرهای جدید است. هدف اصلی این مقاله مقایسه معیار‌های مختلف بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و نظرات کارشناسان و تعیین معیار‌های مناسب به منظور ارزیابی توان محیط زیستی جهت استقرار شهر‌های جدید برای دستیابی به توسعه پایدار شهری است که کمترین اثرات سوءرا در حال حاضر و در بلند مدت به دنبال داشته باشد. در این تحقیق کاربرد رویکرد ارزیابی چند معیاره و به طور مشخص استفاده از روش الگوی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) درارزیابی توان سرزمین حوزه آبخیز زرد خوزستان جهت توسعه شهری، در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، مورد بررسی قرار گرفته است. مدل AHP یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره برای وضعیت‌های پیچیده ای که سنجنده‌های متضاد وچندگانه دارند، به شمار می‌رود و قابلیت آن در برنامه ریزی‌های محیط زیستی از جمله ارزیابی توان سرزمین به اثبات رسیده است. لذا در این مطالعه از 13 معیار استفاده شد که از طریق روش(AHP) به صورت زوجی مقایسه شده و وزن عوامل محاسبه گردید. نتایج نشان می‌دهد که معیارهای نقاط زلزله خیز، کاربری اراضی، خاکشناسی دارای وزن بیشتری نسبت به دیگر معیارها بوده و براساس نقشه نهایی قسمت شمالی، مرکزی و شرقی حوزه آبخیز زرد و از لحاظ تقسیمات سیاسی دهستان قلعه تل از بخش مرکزی شهرستان باغملک از لحاظ توسه شهری دارای بالاترین اولویت است. نتایج بدست آمده از این تحقیق می‌تواند به عنوان الگویی جهت انتخاب مکان‌های مناسب توسعه شهری با توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Analytical Hierarchical process (AHP) in Land Capability Assessment of Urban Development in GIS

نویسندگان [English]

  • S.M Hosaini 1
  • N. Ovrak 2
  • B. Shenavar 2
چکیده [English]

The environmental problems, in different dimensions, are resulted from the lack of environmental considerations and criteria in locating new cities. The main purpose of this article is to compare different criteria based on library studies and expert opinions and determining suitable criteria in order to evaluate the environmental potential to establish new cities to achieve urban permanent development having the least maleffects at present and in the long term. In this study, multi-criteria assessment approach and Analytical Hierarchical process(AHP) were used in ecological potential assessment of Khuzestan Zard basin for urban development in geological information system (GIS).AHP model and its way of use which are introduced in this article, is one of the most known techniques of multi-purpose decision making for situations which have multiple and opposite scales and the applicability of this method has been proved in environmental planning like Land Capability Assessment. In the AHP method,13 criteria were used where the proposed criteria were compared in pair, with their weigh being then determined. Final results show that northern part of Zard basin and in the terms of political partitions Ghale Tol village of central part of Baghmalek town is of the most rank in urban development. Results obtained from this study can be used as a pattern to be utilized for urban planner and designers in order to well suite urban location with respect to observing the environmental considerations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS
  • AHP
  • Land Capability Assessment
  • Urban Development