تحلیل تأثیر گسترش فضایی شهر تهران در افزایش آسیب پذیری ناشی از زلزله

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

2 دانشگاه یزد

چکیده

شهر تهران به عنوان بزرگترین کلانشهر ایران در منطقه‌ای با خطر لرزه‌ای بسیار زیاد قرار دارد. آنچه آسیب پذیری تهران را در برابر زلزله افزایش می‌دهد، گسترش فیزیکی شهر در ابعاد مختلف است. از آنجا که تحلیل این گسترش، راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات شهری است، تأثیر توسعه فضایی شهر تهران در افزایش آسیب پذیری زلزله در 200 سال اخیر بررسی شده است. اهداف پژوهش شامل نشان دادن وضعیت گسترش فیزیکی شهر تهران در 200 سال اخیر، تبیین رابطه افزایش جمعیت شهری و رشد کلان شهر تهران و بررسی وضعیت گسترش فیزیکی شهر تهران در ارتباط با آسیب پذیری ناشی از زلزله است. در پژوهش حاضر، وضعیت گسترش فیزیکی تهران از زمانی که روستایی بوده تا زمانی که به کلان شهر ملی تبدیل شده است، مورد بررسی و توصیف قرار گرفته است. همچنین، به منظور تبیین رابطه افزایش جمعیت شهری و رشد کلان شهر تهران داده‌های جمعیت و مساحت از سال 1165 تا 1387 جمع آوری و با استفاده از مدل هلدرن بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد با توجه به سوابق زلزله‌های تاریخی، پیشینۀ لرزه خیزی و گسل‌های متعدد، شهر تهران از شهرهای با خطر لرزه‌خیزی بالاست. گسترش فیزیکی شهر تهران در دوره مورد مطالعه، 91 درصد ناشی از رشد جمعیت بوده و 9 درصد رشد شهر مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر بوده است. رشد ناهماهنگ و غیر اصولی شهر تهران، بویژه در چند دهه اخیر، ساخت و ساز در حریم گسل‌ها و مناطق مستعد ناپایداری زمین شناختی نشان می دهند که در صورت وقوع زلزله‌ای شدید در تهران، تلفات و صدمات جبران ناپذیری به این شهر و به کل کشور وارد خواهد شد. نهایتاً مهمترین عامل افزایش آسیب پذیری لرزه‌ای شهر تهران، گسترش افقی شهر، بدون در نظر گرفتن حریم امن گسل‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the effect of Tehran's Spatial Expansion in Increasing Earthquake Vulnerability (Time Period: The Last 200 Years)

نویسندگان [English]

  • R. Ghaneei bafghi 1
  • S. ghaedrahmati 2
چکیده [English]

Tehran as the biggest metropolitan of Iran is located in the areas that are at high-risk of earthquake. What increases Tehran's vulnerability toward earthquake is the urban physical expansion in vaious dimensions. Since the analysis of the mentioned expansion is a solution to many urban problems, the effects of Tehran expansion in increasing vulnerability to earthquake has been surveyed in last 200 years. The purposes of this study include: 1) to represent Tehran physical expansion in the last 200 years. 2) To explain the relationship between population increase and Tehran expansion. 3) To analyzed Tehran spatial expansion with regard to earthquake vulnerability. In this study we review the physical expansion of Tehran from the time that it has been a small village to the time that it changed to a metropolitan. The population and surface area data of Tehran are collected in the duration of 1786 – 2009 using Holdren model, in order to explain the relationship between urban population growth and its expansion. With regard to the historical earthquake records, earthquake seismicity background and various faults, findings show that Tehran is at high risk of earthquake vulnerability. In the period of study, 91 percent of Tehran expansion was due to population growth and 9 percent of Tehran expansion has been related to sprawl and horizontal growth. Uncoordinated and unprincipled expansion of Tehran, especially in recent decades, construction near active faults show that if a severe earthquake in Tehran happen, it makes loss and damage to this city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake
  • urban expansion
  • Seismic Vulnerability