ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش در حوضه‌های کوهستانی نیمه خشک، با استفاده از روش‌های آماری و مدل وزنی شاهد (مطالعه موردی: حوضه زهکشی سعیدآباد چای – شمال‌غرب ایران)

نویسنده

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی و ترسیم نقشه حساسیت زمین‌لغزش در یکی از حوضه‌های کوهستانی مناطق نیمه خشک شمال‌غرب کشور؛ یعنی حوضه زهکشی سعیدآباد چای در دامنه شمالی توده آتشفشانی سهند است. برای این منظور، از روش آماری دو متغیره (BSA)، مدل وزنی شاهد (WEO)، سیستم اطلاعات جغرافیایی و نرم‌افزارArc/View استفاده شد. نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد که در کل، از بین عوامل علتی مورد نظر، عامل شیب با 965/3 =fW∑ ، کاربری اراضی 759/0 =fW∑ ، فاصله از جاده 498/1 =fW∑ ، سنگ‌شناسی 424/0 =fW∑ ، بارش388/0 =fW∑ و فاصله از روستا 161/0 =fW∑ با وقوع زمین‌لغزش‌ها همبستگی مثبت دارند و عوامل فاصله از گسل و فاصله از آبراهه به ترتیب با وزن‌های 006/0-=fW∑ و 325/0-=fW∑ دارای رابطه معکوس با ناپایداری دامنه‌های حوضه مورد مطالعه هستند. براساس مدل وزنی شاهد، 116/43 درصد مساحت حوضه زهکشی سعیدآباد چای از نظر حساسیت به زمین‌لغزش‌ در پهنه‌های متوسط تا بسیار زیاد قرار دارد. شاخص (Li) مناسب بودن مدل برازش داده را نشان می‌دهد. برمبنای این شاخص، در حدود 92 درصد زمین‌لغزش‌ها در محدوده‌های با حساسیت متوسط تا خیلی زیاد اتفاق افتاده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landslide susceptibility assessment in semiarid mountain watershed Using weights-of-evidence and statistical method (Saeedabad-chai Watershd- North of Sahand Mountain)

نویسنده [English]

 • F. karami
چکیده [English]

The aim of this study is assessing and mapping landslide susceptibility in watershed of semiarid mountain areas. Saeedabad-chai Watershd is located on the northwest of Iran and the North of Sahand Mountain. This study is using Bivariate Statistical Analysis (BSA), weights-of-evidence (WOE),GIS. The results of this assessment show that causative factors as slope (∑wƒ= + 3.965), landuse(∑wƒ= + 0.759), distance of road(∑wƒ= + 1.498), lithology (∑wƒ= + 0.424), rainfall (∑wƒ= + 0.388), distance of rural (∑wƒ= + 0.161) play a major role in the landslide occurrence.There is a negetive relationship between landslides and distance of fault (∑wƒ= - 0.006) and distance of channel (∑wƒ= - 0.325) in the Saeedabad-chai Watershd. The medium, high and very high susceptbility zones make up 43.116 % of the total study area. The acuuracy of the map was evaluated by( Li) index. This index shows that 92% of landslides occure on medium, high and very high susceptbility zone.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Landslide
 • Weights-of-evidence
 • Saeedabad-chai Watershd
 • Susceptbility assessment
 • GIS
 • Statistical method
 • Weights
 • of
 • evidence
 • Saeedabad
 • chai Watershd
 • Sahand Mountain