تحولات ژئومورفیک اجزای شبکه رودخانه‌ای در تشکیل و تحول دلتاها

نویسنده

دانشگاه هرمزگان

چکیده

خطوط ساحلی دنیا، یکی از پویاترین محیط‌های طبیعی هستند و فرایندهای خارق العاده متنوع و منحصر به فردی در این پهنه فعالند. یکی از نتایج این فرایندها تشکیل و تحول مخروط افکنه و دلتاست. محدوده مورد مطالعه، سواحل تنگه‌هرمز، دلتای رودخانه‌های شور، جلابی و حسن لنگی را در بر می‌گیرد که به صورت نواری با عرض متغیر از محل خط تغییر شیب دامنه‌های کوهستانی مسلط به جلگه ساحلی تا خط ساحلی دریا را در بر می‌گیرد. منشأ به وجود آمدن نوار جلگه ساحلی مورد بررسی، رسوباتی است که از حوضه‌های کوهستانی شمال جلگه و از ارتفاعات زاگرس هرمز گان توسط رود خانه‌ها حمل شده، در سطح این جلگه رسوب گذاری می‌کند. براساس بررسی‌های انجام شده، جلگه‌ ساحلی تنگه ‌هرمز در نتیجه تاثیر ساختمان زمین‌شناسی و رسوب گذاری دلتایی بنیان نهاده شده‌ است. در این میان، عوارض ساختمانی نقش بارزی در گسترش و توسعه جلگه ساحلی به عهده داشته‌اند. برای دستیابی به نتایج، با توجه به یافته‌های تحقیق و از دیدگاه مخاطره شناسی سطوح دلتاهای منطقه از دیدگاه دینامیک رود خانه و حر کات آب دریا پهنه بندی شده است. تجزیه و تحلیل برای دستیابی به نتایج به طور عمده بر پایه مشاهدات غیر مستقیم از طریق تصاویر ماهواره‌ای و نیز مشاهدات مستقیم از طریق کار‌های میدانی تفصیلی و نمونه‌برداری رسوب از مقاطع رود خانه ای در بخش ساحلی و سطوح دلتاهای مورد بررسی و تهیه پروفیل و با کمک روش‌های آماری و مدل‌های ژئومورفولوژیک به عنوان ابزار‌های مفهومی انجام شده است. با توجه به موارد فوق، ابتدا ناپایداری سطوح دلتایی منطقه تحت تاثیر حرکات پیچان رودی و سپس ناپایداری این سطوح در نتیجه تغییر مسیرهای رودخانه‌ها بررسی و تحلیل و پراکندگی این سطوح در روی تصاویر و نقشه‌ها نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geomorphological evolutions of river network components in the formation and evolution of delta (Case Study: Hormoz strait north deltas (Shour, Jalaby and Hassan-Langi)

نویسنده [English]

  • A. Nohegar
چکیده [English]

World's coastlines are the most dynamic natural environments and diverse extraordinary and unique processes are active in this area. One of results of these processes is the formation and evolution of alluvial fans and delta. The studied areas include Hormoz Strait coastal, Shour, Jalaby and Hassan-Langi river delta which in the form of a strip with a varying width covers the areas from the change line of the mountain slope dominating the coastal plain to the sea coastline. Strip of coastal plain was made by sediments that were transported by rivers of northern plain mountain basins and the Hormozgan Zagros Mountains and were deposited on the surface of the plain. According to previous studies, Hormoz Strait coastal plain has been created by geological structure effect and delta depositional. The geology structural effect plays the most significant role in the development of the coastal plain. To achieve results, according to research findings and from the perspective of risk area deltas surfaces has been zoned based on the dynamics of river and sea water movements. Analyses to achieve results were mainly based on indirect observations obtained from satellite images and direct observation carried out by detailed field studies and sampling of sediment from sections of river in coastal and surfaces of deltas and profiles created with the help of statistical methods and geomorphologic models that were considered as conceptual tools. To sum up, first, instability of the delta regions surface affected by the meandering movements and their instability resulted from the change in river paths were analyzed and investigated and their distribution are shown in the satellite images and maps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • River dynamic
  • Meander
  • Delta
  • Hormoz strait
  • Coastal geomorphology