زمین گردشگری در ریجاب، تبیین و ارزیابی قابلیت‌های گردشگری آن

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

دره ریجاب واقع در 180 کیلومتری غرب کرمانشاه به علت برخورداری از عوارض دیدنی متنوع و آثار تاریخی متعدد، از کانون‌های مهم گردشگری استان کرمانشاه محسوب می‌شود. با این حال،نتایج یک بررسی میدانی با حجم نمونه 157 نفرگردشگر نشان داده است اکثر گردشگران از همه جاذبه‌های دیدنی در این دره با اطلاع نیستند؛ به طوری که 2/31 درصد گردشگران از وجود دره اژد‌ها در ریجاب آگاهی نداشته‌اند، 8/26 درصد نیز با آنکه بارها از کنار دره اژد‌ها عبور کرده بودند ولی به علت بی اطلاعی از زیبایی‌های اکوتوریستی این دره هرگز رغبت به بازدید از آن را نداشته اند. 6/44 درصد گردشگران حتی نام آبشار پیران را نشنیده بودند، در حالی که آبشار پیران با ارتفاع نزدیک به 300 متر از پدیده‌های زیبا و دیدنی دره ریجاب است. همچنین، از میان گردشگران تنها 6/24 درصد از وجود آثار تاریخی دوره ساسانی در دره ریجاب با اطلاع بوده‌اند. 6/58 درصد آنها نیز نمی‌دانسته‌اند که در ریجاب غار ی به نام غار رطیلان وجود دارد. با این داده‌ها باید پذیرفت که تقریبا همه گردشگران از نحوه شکل گیری این پدیده‌ها آگاهی نداشته باشند. این درحالی است که موضوع توسعه گردشگری در یک منطقه بالقوه مانند منطقه مورد مطالعه، ضرورت شناخت استعدادهای گردشگری آن منطقه از سوی گردشگران را می‌طلبد. ارائه این نوشته در راستای تحقق این هدف صورت گرفته است. بر این اساس، در این مقاله ضمن تشریح و تبیین مهمترین پدیده‌های دیدنی در ریجاب، شامل آبشارها و تندآب‌ها، غارها و اشکال کارست، در ه‌ها و تنگ‌ها، چشم اندازها و آثار تاریخی با دو روش کتابخانه‌ای و میدانی، قابلیت‌های گردشگری منطقه مورد مطالعه با مدل SWOT نیز ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geo- tourism in Rijab: explaining and assessing its tourism ability

نویسندگان [English]

  • M Alaeetaleghani
  • A. Jaliliyan
چکیده [English]

Rijab valley, located in 180 Km west of Kermanshah, is considered to be one of the tourists centers of kermanshah because of having various landscapes and monuments. However, the results of one of the field studies of 157 tourist subjects show that the majority of the tourists do not know much about all the attractions of the valley. In a way that about 31.2% of the tourists were not aware of the existence of Ejdeha valley in Rijab. The other 26.8% did not like to visit the sight because of not knowing about its ecotourism beauty although they had passed it many times. 44.6% of the tourists had not even heard the name of the Piran waterfall. While Piran waterfall with nearly 300 meters height is one of the most beautiful and attractive scenes of Rijab valley. Also, only 24.6% of the tourists were aware of the existence of the historical monuments of Sasani's period there. About 58.8% of them did not know that Rijab had a cave called Roteylan. Based on these facts, we should accept that nearly all tourists were not aware of how these phenomena have formed. This happens at the time when the developing tourism in this region requires the necessity of knowing tourism capacity for the tourist. The aim of this article is to fulfill this need. Therefore in this article, while describing most beautiful phenomena in Rijab applying two field and library methods, tourism capacity of the region has been studied applying SWOT methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geotourist
  • Rijab
  • Piran waterfall
  • kerned fault
  • Hanging syncline