کاربرد منطق بولین و وزندهی افزودنی ساده در مکانیابی ژئومورفولوژیکی دفن مواد زاید شهری (مطالعه موردی: شهر سقز)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، دانشگاه تبریز

2 گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده: در جهان کنونی مسائل زیست محیطی و در رأس آن پسماندهای شهری که عمده آنها از مناطق سکونتگاهی عظیم انسانی سرچشمه می‌گیرد، باعث ایجاد مزاحمت، منظره ناخوشایند، مخاطرات محیطی و نارضایتی مردم شده است. شهر سقز با جمعیتی معادل 140 هزار نفر، یکی از بزرگترین شهرهای استان کردستان می‌باشد که در نتیجه افزایش جمعیت، مصرف گرایی و تغییر عادات غذایی مردم، افزایش مصرف مواد بسته ‌بندی شده در چند دهه‌ی اخیر به همراه تقلید الگوی مصرفی مردم باعث افزایش حجم زباله‌ی تولید شده در این شهر شده است. با وجود این مشکل، هنوز شیوه مناسبی جهت دفع مواد زاید شهر سقز وجود ندارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، کاربرد دانش ژئومورفولوژی در مکانیابی مناسب برای دفن مواد زاید شهری است. به همین منظور، در مرحله اول، عوامل موثر در مکانیابی محل دفن مواد زاید شهر سقز در نظر گرفته شد و در نهایت با رقومی کردن و وزندهی 13 لایه بر اساس استانداردهای موجود که عبارتند از: شیب، فرسایش، گسل، آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی، چاهها، منطقه حفاظت شده، فرودگاه، پوشش گیاهی، خطوط ارتباطی، خطوط نیرو، فاصله از شهر سقز و مراکز جمعیتی و وارد کردن لایه های مذکور به محیط نرم افزارهای IDRISI وArc GIS و تشکیل پایگاه های اطلاعاتی ویژه دفن زباله های شهری و شهری و اجرا مدلهای مختلف تصمیم گیری چند معیاره تحلیلی نظیر منطق بولین و وزندهی افزودنی ساده بر لایه های موجود است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که روش بولین با انتخاب یک مکان در مرحله اولیه و نهایی در جنوب شهر سقز از دقت پایینی برخوردار است ولی مدل وزندهی افزودنی ساده در مرحله اولیه با انتخاب چهار مکان و در نهایت با انتخاب مکان نهایی جهت دفن مواد زاید در جنوب شهر سقز، قدرت تصمیم گیری بیشتری را در امر مکانیابی محل دفن با تفاوتهایی لحاظ می کند. در نهایت با همپوشانی و از مجموع اشتراک این مدلها در محیط Arc GIS، مکان نهایی دفن زباله شهر سقز با مساحت 74 هکتار مساحت و پذیرش 130 تن زباله در هر روز به مدت 20 سال به عنوان مکان پیشنهادی و نهایی دفن زباله شهر سقز انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying the Boolean Logic and Simple Additive Weighting in Geomorphological Site selecting of Urban Waste material Landfilling (Case Study: Saqqez City)

نویسندگان [English]

  • Himan shahabi 1
  • Shahram Roostaei 2
  • Mohammad Houssein Rezaei Moghaddam
چکیده [English]

Abstract In current world environmental and mainly urban wastes are originated mostly from massive human habitat areas, and have caused disturbance, uncomfortable landscape, environmental risks and dissatisfaction. Saqqez city with a population of 140000 is one of the largest cities in Kurdistan Province. Due to population increase, consumptions and changes in nutritional habits of people, the use of packaging materials besides imitating consuming pattern have all in recent decades increased the waste volume produced in the city. Despite this problem, there is not still an appropriate way to solid waste disposal in this city. The main goal of this study is applying the role of geomorphic agents in suitable site selecting of urban wastes landfilling. At first stage, operative factors were considered in site selection disposal place and finally by digitizing and weighting, thirteen layers categorized based on existing standards. These layers include: slope, erosion, fault, surface water, ground water, wells, protected area, airport, plant covers, communication lines, power lines, and distance from city and population centers. The above layers were entered to EDRISI and Arc GIS software and specific database formations were prepared for urban waste landfilling and Multi criteria decision making models such as Boolean logic and simple additive weighting method in layers were performed. Then Results indicated that Boolean method was not accurate enough in site selection in early and final stages in south of Saqqez, but simple additive weighting model was more useful at the early stages by introducing four places and a final location for disposal. Finally, overlap and ensemble of these models and subscription in Arc GIS environment, a final landfill site was introduced which has an area of 74 acres for accepting about 130 tons of waste per day for 20 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Geomorphology
  • site selecting of waste landfilling
  • simple additive weighting method
  • Environmental risks
  • Saqqez city