جغرافیای تاریخی مال امیر پایتخت اتابکان لر بزرگ

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
«مال امیر» شهری است که در طول تاریخ فراز و نشیب هایی داشته است ، این شهر از مناطق جنوب غربی ایران است که عیلامی ها بر آن حکمرانی می نمودندو آثار وکتیبه های به جای مانده از دوران عیلامی مانند: اشکفت سلمان وکول فره در این منطقه خود گویای این حقیقت است .مال امیر پس از عیلامی ها دردوره حاکمیت مادها ، هخامنشیان ، اشکانیان وساسانیان همچنان یکی از شهرهای مهم و تأثیرگذار در روند تحولات سیاسی ، اقتصادی این سلسله ها بوده است .
اعراب مسلمان در سال هفدهم هجری مال امیر رافتح کردند واز آن پس این شهر مورد توجّه آنان قرار گرفت. دردوران اسلامی وبا تشکیل حکومت های ایرانی تحت نفوذ وسیطره ی حکومت های دیلمیان آل زیار و آل بویه قرار گرفت. پس از آن درنیمه ی دوم قرن ششم تا سال (827ه.ق.) به عنوان مرکز زمامداری حکومت محلّی اتابکان لر بزرگ انتخاب شد. این مقاله با هدف تبیین و تحلیل جغرافیای تاریخی مال امیر ، بازشناسی و معرفی پیشینه ی تاریخی آن و وضعیت این شهر در دوره ی حکومت اتابکان لر بزرگ سازمان یافته است.این پژوهش با روش تاریخی و اسنادی بر پایه ی منابع کتابخانه ای است و پس از ارزیابی داده های تاریخی وتجزیه و تحلیل آنان به سازماندهی و استنتاج از آن پرداخته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Geography of Mal Amir, The capital of Atabakan Lor- Bozarg

نویسندگان [English]

  • Fereidoun Allahyari
  • Asqar Fouroqi
  • Ezatollah Abdullahi Nouroozi
چکیده [English]

Abstract
The (Mal –Amir) is the city with vicissitudes (up and down) through the history, this city has located in the south western of Iran which was ruled by Eilamis. The inscriptions remained from Eilami period such as: Eshkaft – salman, and kool- ferah proven this fact in that area. After Eilami's ruling, Mal Amir has been governed by Madha, Hekhamanesian, Ashkanian and Sassanian as one of their great cities with great economical, political evolution in that area. Muslims Arab captured Mal Amir in seventeenth year of Hejri and they paid attention to the city after that. In the Islamic time and with Iranian government ships, it was under Daylamian, Alziar and Al Boyeh dominations. Then in the half-second of sixth century till 827 Hejri- Ghamari years, Mal Amir was chosen as center of the local governing of Atabakan lor- Bozarg.
This article has been organized for introducing and analyzes the Mal Amir historical geography, recognizing and introducing its historical background, and its state during the Atabakan Lor- Bozorg government.
This research is based on library sources, and analytical descriptive Methods. The results are taken after historical data evaluation and analyzing them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Atabakan
  • Lor- Bozorg
  • Eizej
  • Lor
  • Bozorg
  • Mal Amir