تغییر پذیری سالانه آماره های بارش روزانه زنجان طی دهه های اخیر

نویسنده

گروه جغرافیای دانشگاه زنجان

چکیده

چکیده تغییر پذیری عناصر اقلیمی علاوه بر بررسی میانگین و تغییرات آن ، به وسیله آماره هایی نظیر انحراف معیار، ضریب تغییرات و ... قابل برآورد است. در ادبیات اقلیم شناسی ایران ، توجه به تغییرپذیری میانگین عناصر اقلیمی، در کانون توجه تحقیقات دهه های اخیر بوده است. درحالی که اندیشمندان اقلیم پژوه جهان، تمایل بیش تری بر مطالعه مشخصات تغییرپذیری و نیز توزیع فراوانی میانگین این عناصر دارند. دراین تحقیق ضمن ارائه یک الگوی بهینه برای مطالعه مشخصات و روند تغییرپذیری، مشخصات نسبی و مطلق تغییرپذیری و نیز مشخصات توزیع فراوانی بارش روزانه شهر زنجان برای دوره آماری 1961-2006 مورد تحلیل قرار گرفت. هرچند بین بارش و مشخصات مزبور رابطه معنی داری وجود دارد اما علی رغم تغییر محدود در میزان بارش، مشخصات توزیع فراوانی بارش کاسته نشده است. این امر بدین معنی است که بارش از سهم تمامی روزها کاسته شده است. ازاین رو در بررسی کلی بارش درطی دوره آماری مورد بررسی، توزیع فراوانی بارش تغییر قابل توجه و معنی داری متحمل نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Annual Variation of Daily Precipitation Statistics of Zanjan during Last Decades

نویسنده [English]

  • Hossein Asakereh
چکیده [English]

Abstract
Variation of climatic elements could be estimated by standard deviation, coefficients of variation and so on. In Iranian climatological literature, variations of climatic elements have main attention during last decades. Meanwhile worldwide climatologist desired to study the characteristics of variations as well as the distribution of frequency average of these elements.
In this paper, a useful pattern is presented for studying the variation characters and its trend, absolute and relative variation characters and frequency distribution of daily precipitation of Zanjan city have been analyzed for statistical period of 1961-2006. However there is significant relation between the precipitation and its characters, in spite of a limited variation in the amount of raining, but the character of frequency distribution of precipitation is not decreased. This means that every day have significant decreasing trend. Therefore, in total studying of the precipitation there is no significant variation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Change
  • Variation
  • Daily Precipitation
  • Absolute variation Index
  • Relative Variation Index
  • Trend