بررسی شبکه های هیدروگرافی دامنه شمالی شاه جهان به لحاظ انطباق و عدم انطباق با استفاده از GIS

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم سبزوار

2 گروه جغرافیا،دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده

چکیده : شاه جهان در جنوب زون ساختاری کپه داغ و در یال شرقی رشته کوه آلاداغ در عرض جغرافیایی ˚37 تا´25˚37 شمالی و طول جغرافیایی´30˚57 تا ´30˚58 شرقی در شمال شرقی ایران واقع شده است. . به لحاظ زمین شناسی و تکتونیک این منطقه نسبتا جوان بوده و عوامل ژئومورفولوژی و هیدرولوژی از توان بالایی جهت دستکاری ارتفاعات برخوردارند. رودخانه های تقریباً موازی و نسبتاً متراکم با فواصل یکسان توانسته اند ناهمواریهای منطقه را بر هم زده و برای رسیدن به زهکش اصلی خود (رودخانه اترک) انواع سازندها و ساختمانهای تکتونیکی و ساختارهای گوناگون را قطع نموده اند . هدف این تحقیق شناسایی همه جانبه عوامل و فرایندهایی است که موجب ایجاد شبکه های هیدروگرافی انطباق یافته و انطیاق نیافته با ساختمان زمین شناسی و لیتولوژیکی منطقه مورد مطالعه گردیده اند . برای انجام این تحقیق از نقشه های زمین شناسی ، توپوگرافی ، عکسهای هوایی ، تصاویر ماهواره ای و همچنین مشاهدات میدانی استفاده گردید. نتایج بدست آمده پس از بررسی عوامل موثر بر شکل گیری انطباق و عدم انطباق نشان مدهد که حدود 11/1554 کیلومتر ( 56/78 درصد ) شبکه آبها دارای انطباق ساختمانی، 4/345 کیلومتر ( 46/17 ) دارای عدم انطباق ساختمانی ،49/30 کیلومتر (54 /1 درصد) انطباق لیتولوژیکی و15/48 کیلومتر( 43/2 درصد) عدم انطباق لیتولوژیکی ، 65/223 کیلومتر( 46/98درصد ) انطباق یافته گسلی ( تکتونیک ) و 40/30 کیلومتر (54/1 درصد ) عدم انطباق با ساختمان تکتونیکی میباشند. همچنین طول آبراهه ها ، پهنای دره ها و ضریب انحنای ماندری و وسعت اراضی زیر کشت در پایین دست شبکه های انطباق یافته بیشتر از شبکه های انطباق نیافته بوده در حالی که از نظر عمق، شبکه های انطباق نیافته نسبت به شبکه های انطباق یافته از عمق بیشتری (32/1 برابر ) برخوردارند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Hydrographic network of northern slopes of Shah jahan Mountain in respect of adaption and no adaption by using GIS.

نویسندگان [English]

  • Fatemeh JomeeDizavandi 1
  • Abolghasem Amirahmadi 2
چکیده [English]

Abstract
Shah jahan, based on structural zone is located in south of kapedagh and in eastern side of Aladagh mountains in 37◦ till 37◦25' northern latitude and 57◦30' till 58◦30' eastern longitude of northeastern part of Iran. Geomorphologic and tectonic elements show that this area is partly young and mountains can be affected highly by geomorphologic and hydrologic elements. Rivers branches are parallel and relatively condense placement of them in equal spaces, disordered zone roughness and for getting to their main drain (Atrac River), they have cut different types of stratum, tectonic construction and various structures. The goal of this research is identification of reasons and phenomena that have caused hydrographic systems of adaptation or no adaptation with the land and lithological structure of the area.
To do that the geological plans, typography, satellite pictures and field observations were used. After studying the elements of affecting the adaptation or no adaptation the results show that approximately, 1554/11 km (78/56 percent) waterway have structural adaptation, and 34/54 km (17/46 percent) have no structural adaption, 30/49 Km (1/54 percent) have lithological adaptation and 48/15 (2/43 percent) have no lithological adaptation,223/65 km (98/46 percent) have fault adaptation (tectonic) and 30/40km (1/54) have no adaption to the tectonic structure. Also, waterway's length, valley's width and the landscape's width below the adaption systems are more than no adaption whereas no adaption systems have more depth than adaption systems 91/32 times).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: hydrographic systems
  • shah jahan northern range
  • adaptation
  • no adaptation
  • GIS