ارزیابی شاخص‌های پایداری محله‌های مسکونی مطالعه موردی: شهر مأمونیه- استان مرکزی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گلستان

چکیده

چکیده محله‌های شهری به مثابه کوچک‌ترین واحد سازمان فضایی شهر، در پایداری شهری نقشی اساسی ایفا می‌کنند. توسعه محله، یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی توسعه پایدار شهری و اقدامی کلیدی در جهت نیل به توسعه پایدار قلمداد می‌شود. دیدگاه توسعه محله پایدار، رویکرد نوینی را تقویت می‌کند که در آن حل مشکلات شهری را در بازگشت به مفهوم محله متصور می‌شود. در این مقاله شاخص‌‌های پایداری در سطح محلات شهر مأمونیه و دستیابی به میزان نابرابری‌‌های محله‌ای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است تا با تأکید بر معرف‌های توسعه پایدار، به ارزیابی سطوح پایداری در محله‌های شهر مأمونیه پرداخته شود. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری داده‌ها از طریق پر کردن پرسشنامه و یا مصاحبه با ساکنان می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد ساکن در شهر مأمونیه می‌باشد که طبق فرمول کوکران حجم نمونه 250 مورد بوده و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار Spss انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان پایداری محلات شهر مأمونیه پایین‌تر از حد متوسط(5>83/2>1 با میانه نظری 3) ارزیابی شد. از بین محلات مورد مطالعه تنها دو محله مأمونیه و آسیابک از وضعیت پایداری مطلوبی برخوردار بودند. به منظور مقایسه تطبیقی محلات از نظر شاخص‌های پایداری از شاخص توسعه انسانی استفاده شد که نتایج حاصله نشان می‌دهد، بین محلات شهر مأمونیه از نظر برخورداری از شاخص‌های پایداری تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of residential neighborhoods stability indicators

نویسندگان [English]

  • Abbas Javaheri 1
  • Khodarahm Bazi 2
  • Akbar Kiani
چکیده [English]

Abstract
Urban neighborhoods are as the smallest unit of spatial organization in the city to urban stability. Neighborhoods development will be considered one of the main goals of planning the urban stability development and, it is key action to achieve stable development. Stable community development perspective, will strengthen the new approach, that the solving of the urban problems is perceived back to the concept of neighborhood. In this paper, the stability indicators in Mamuniyeh city neighborhoods' level and accessing to the neighborhoods' levels of inequality has been reviewed and analyzed till by emphasizing on stable development representatives, the levels of stability are analyzed in Mamuniyeh city neighborhoods.
Research method is descriptive- analytic and method of collecting data is through questionnaires or interviews with residents. Statistical community of the research is all the people who are resident in Mamuniyeh city. Sample size based on Cochran formula is 250 and data analysis has been done by Spss software. Based on the results, the rate stability of Mamuniyeh city neighborhoods was bellower than average (5>2.81>1 with middle comments 3). Between neighborhoods which were studied, only two Mamuniyeh and Asiyabak neighborhoods had good stable condition. For adaptive comparing of stability of neighborhoods, human development indicator was used so, the results show that there is a significant difference between Mamuniyeh city neighborhoods based on stability indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Assessment
  • Stability Indicator
  • Neighborhoods
  • Mamuniyeh City