تحلیل شدت – تداوم بارش در حوضه کارون بزرگ

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی

2 پژوهشکده هواشناسی

3 کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی- پژوهشکده هواشناسی

چکیده

چکیده: در این پژوهش با استفاده از آمار ایستگاههای همدیدی واقع در حوضه کارون، رگبارهای شدید در تداوم های 1، 2، 6 و 9 ساعته استخراج گردیده است و شدت - تداوم بارش به روشهای رتبه بندی و منحنی تجمعی بی بعد بدست آمده است. در روش رتبه بندی ابتدا رگبارهای هر پایه زمانی به دوره های کوچکتر تقسیم شده و بر این اساس دوره های مختلف رگبارها بر اساس مقدار بارش دریافتی رتبه بندی شده اند. در روش منحنی تجمعی کلیه رگبارهای هر پایه زمانی معین به صورت بی بعد ترسیم شده و خط همبستگی آن به عنوان معرف و میانگین همه رگبارها مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از دو روش فوق مشخص نموده است که نقطه اوج بارش رگبارها در 25 درصد زمان اول و یا 25 درصد زمان دوم بارش رخ داده است. یعنی الگوی غالب در پایه های زمانی انتخابی در حوضه مورد مطالعه، رگبارهای چارک اول و دوم تعیین شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Precipitation Time Regime in Great Karoon Basin

نویسندگان [English]

  • Mohannad Bagher Behyar 1
  • Hushang Ghaemi 2
  • Mahnz Khazaei 3
  • Hushang Ghaemi 2
چکیده [English]

  Abstract   In this study by data of synoptic stations in Karoon basin, the intensive showers with 1,2,6 and 9 hour duration have been extracted and the precipitation time regime has been evaluated by ranking method and non dimensional accumulation curve. In ranking method, first the showers of each time base have been divided to smaller periods and on this basis different periods of showers have been ranked according to the amount of received precipitation. In accumulating curve method, the showers of all specific time bases have been depicted in non dimensional form and the regression line as a representative and the mean of all the showers has been implemented. The results of two mentioned methods show that the peak of shower precipitation occurred in 25 percent of first time and 25 percent of second time of precipitation. This means the dominant structure in the chosen time bases in the studied basin are the first and second quarter of showers.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Precipitation Time Regime
  • Ranking Method
  • Accumulation Curve
  • Great Karoon Basin